Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Даниел Иванов Иванов, Исторически факултет

Зала 1, Ректорат

Защита на докторскатя дисертация на Даниел Иванов Иванов тема: „Крепости и укрепления, използвани през Средновековието в Западна България. Възможности за експониране и социализация", за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 2.2 История и археология (Археология – Музеология). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Николов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища