Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Божидар Ивайлов Първанов, Исторически факултет

Зала 2, Северно крило, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Божидар Ивайлов Първанов на тема: „Характеристика и динамика на пространствата в селището при традиционната българска семейно-родова обредност (XIX ‒ средата на XX век), за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология – Жестово поведение в българската култура/. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: Проф. дфн Николай Георгиев Папучиев

 

Автореферат

Рецензии

Становища