Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Боян Иванов Жеков, Исторически факултет

Зала 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Боян Иванов Жеков на тема: „Съветизацията на българската армия 1944 – 1948 г.“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България Съвременна българска история. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгения Иванова Калинова

 

Автореферат

Рецензии

Становища