Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Борислав Валентинов Момчилов, Исторически факултет

Зала 2, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Борислав Валентинов Момчилов на тема : "Аболиционизмът и влиянието му върху гражданското общество в Нова Англия, 1831-1861 г." за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история - Нова история). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Росица Ташева

Автореферат

Рецензии:

Становища: