Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ангел Митков Орбецов, Исторически факултет

Ауд. 35, Южно крило на Ректората

 

Публична защита на дисертационния труд на Ангел Митков Орбецов на тема:Българо-иранските отношения от Освобождението до края на 50-те години на ХХ век за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология – История на България (Съвременна българска история). Задочен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгения Иванова Калинова.

 

Автореферат - БГ / ЕN

Рецензии

Становища