Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Анелия Сашева Овнарска-Милушева, Исторически факултет

Аудитория № 40, Южното крило на Ректората

 

Публична защита на дисертационния труд на Анелия Сашева Овнарска-Милушева на тема: „Развитие и трансформация на българското традиционно облекло от средата на xx и началото на XXI век през призмата на сценичното изкуство”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология на облеклото/. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Виолета Калинова Коцева - Попова

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии

Становища