Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Анелия Андреева Стоянова, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Анелия Андреева Стоянова на тема: Виена, Мадрид и хабсбургско-османските отношения, 1555-1606 за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Баръмова

 

Автореферат

Рецензии

Становища