Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Анани Любомиров Антонов, Исторически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в платформа Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81252993531

Meeting ID: 812 5299 3531
Passcode: 131543

 

Публична защита на дисертационния труд на Анани Любомиров Антонов на тема:Селищно и икономическо развитие на провинция Вътрешна Дакия през Късната античност, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и археология: Археология – Археология на Късната античност. Редовен докторант към Катедра Археология.

Председател на научното жури: проф. дин Диляна Василева Ботева-Боянова

 

Автореферат

Рецензии

Становища