Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Александър Анимиров Златанов, Исторически факултет

Съгласно Заповед на Ректора на СУ № РД – 19-179 /21.05.2020 г. Ви уведомявамe, че процедурата ще се проведе дистанционно на следния адрес: https://join.skype.com/mXYr83jEGGTa

 

Публична защита на дисертационния труд на Александър Анимиров Златанов на тема „Казак алаят на Михаил Чайковски – между Европа и Османската империя” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология (История на България – История на Българското възраждане). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Тодор Попнеделев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: