Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Аделина Здравкова Петрова, Исторически факултет

Зала 2 - Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Аделина Здравкова Петрова на тема: „Християнските търговци от европейските провинции на Османската империя на панаирите в град Лайпциг (1718-1839 г.)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България История на Българското възраждане. Задочна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Димитров Митев

 

Автореферат

Рецензии

Становища