Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Предстоящи защити / проф. д-р Веселин Костов Янчев, Исторически факултет

Зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Веселин Костов Янчев на тема: „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Септември 1923 година. Провалът на едно поръчано въстание“ за придобиване на научна степен „доктор на науките” по професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Нова българска история 1878–1944 г.).

Председател на научното жури: доц. д-р Владимир Георгиев Станев

 

Рецензии:

Становища: