Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Веселин Иванов Тепавичаров – доцент в катедра „Етнология” към Историческия факултет на Софийския университет, на тема: "Политическа антропология на привържениците на СДС" за присъждане на научната степен „доктор на науките за културата” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Председател на научното жури: доц. д-р Мира Маркова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: