Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Иван Христов Първев, Исторически факултет

Информационен център, Ректорат

 

Защитата на дисертационния труд на Иван Христов Първев – доцент в катедра „История на Византия и балканските народи”, Исторически факултет на Софийския университет, на тема: "Югоизточна Европа в немските политически списания от ХVIII век" за присъждане на научната степен „доктор на историческите науки” в професионално направление 2.2 История и археология.

Председател на научното жури: проф. д.и.н. Иван Илчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: