Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Димитър Цветанов Арнаудов, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Защитата на дисертационния труд на доц. д-р Димитър Цветанов Арнаудов, преподавател по Методика на обучението по история във филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали на ПУ „ Паисий Хилендарски" на тема: "Теория за просветност, образованост и методически практики в училищното историческо образование" за присъждане на научната степен „доктор на науките” в научно направление 1.3 Педагогика на обучението по история.

Председател на научното жури: проф. д-р Юри Тодоров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: