Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / д-р Мартин Асенов Гюзелев, Исторически факултет

Конферентна зала, Северно крило, Ректорат

 

Защита на дисертационния труд на д-р Мартин Асенов Гюзелев на тема "Дионисий Бизантийски и неговият Анаплус на Боспора като извор за историята и културата на Югоизточна Европа" за присъждане на научната степен "доктор на историческите науки" в научно направление 2.2. История и археология.

Председател на научното журито: проф. д-р Петър Делев

 

Автореферат
Рецензии:

Становища: