Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Бакалавърски програми / Исторически факултет / История и география

   

 

За специалността

Специалността История и география, която е въведена в Софийски университет още в началото на ХХ век, след прекъсване от няколко десетилетия се открива като нова през учебната 1999/2000 г. Обучението се осъществява с общите усилия на Исторически факултет и Геолого-географски факултет. То включва теоретична и практическа широкопрофилна подготовка по основни исторически, геолого-географски и педагогически дисциплини. Студентите завършват с образователно-квалификационна степен бакалавър - учител по история и география. Завършилите студенти могат да работят като учители, в музеи и в други научни и културни институции, за които се изисква бакалавърска степен и подготовка по история и география. Обучението продължава четири години /осем семестъра/ и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Списъкът на избираемите дисциплини е отворен и може да се актуализира всяка учебна година. От Избираемите дисциплини - Блок А.История и Блок Б.География - студентите избират минимум три дисциплини в съответния семестър, като общо избраните дисциплини по История трябва да отговарят на не по-малко от 90 академични часа или 7,5 кредита, а по География - минимум 135 академични часа или 9 кредита. От Блок В.Учител по история и география се избира по една дисциплина от Избираемите дисциплини І и ІІ група - съответно по история и по география. Обучението приключва с три държавни изпита. Първите два се провеждат през месец май и са за придобиване на професионална квалификация "учител по история" и "учител по география". Третият писмен държавен изпит по История и география се провежда през месец юли.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Основна цел на обучението на студентите в бакалавърската степен на специалността История и география е формирането на висококвалифицирани специалисти с широкопрофилна фундаментална подготовка в областта на историческите и географските науки. Завършилите образователно-квалификационна степен бакалавър с професионална квалификация учител по история и география могат да намерят професионална реализация като учители по история и география в средните училища на страната, а също така като експерти по история и география към регионалните инспекции на МОН. Те могат да продължат образованието си в магистърска степен на специалностите история и география, както и да кандидатстват в конкурси за докторантура.

Учебен план

Учебен план 2021/2022