Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по професионално направление 4.4. Науки за Земята /Палеонтология и стратиграфия/, обявен в ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.