Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Проф. д-р Климент Найденов бе преизбран за декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет

   
Проф. д-р Климент Найденов бе преизбран за декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет

Общото събрание на Геолого-географския факултет проведе редовно отчетно-изборно събрание на 11 октомври 2023 г. За декан на факултета бе преизбран проф. д-р Климент Найденов, като от 95 регистрирани членове положително гласуваха 86.

За председател на Общото събрание бе преизбрана проф. Цвета Станимирова. Общото събрание избра нов 27-членен състав на Факултетния съвет (21 хабилитирани и 4 нехабилитирани преподаватели, 1 докторант и 1 студент). С абсолютно мнозинство от 94 души Общото събрание на факултета издигна кандидатурата на декана проф. д-р Климент Найденов за кандидат за ректор на Софийския университет “Св. Климент Охридски” на предстоящите избори на 22 ноември 2023 г.

В отделни събрания на съсловните академични общности бяха определени и членовете на Геолого-географския факултет на Общото събрание на университета. В рамките на събранието бяха избрани нови състави на Мандатна комисия, Комисия по предложенията, Изборна комисия и Атестационна комисия.

112

Климент Минев Найденов е български географ, демограф, регионалист и обществен деятел. Той е професор в Катедра „Регионално развитие“ на Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Роден е на 8 февруари 1977 г. в Добрич. Завършва ЕГ „Гео Милев“ през 1996 г., а през 2001 г. – специалност „Икономическа география – география на населението и селищата“ в Геолого-географски факултет на Софийския университет, като специализира две години „Международни отношения“ в същия университет. Придобива втора магистратура по „Икономика и управление на туризма“, а през 2012 г. защитава дисертация на тема „Демографската политика на Р. България – фактор за устойчиво развитие“ в професионално направление 4.4. „Науки за Земята“ (География на населението и селищата – Регионална демография). Последователно заема длъжностите хоноруван преподавател (2002), асистент (2005), старши асистент (2007), главен асистент (2010), доцент (2016) и професор (2021). От 2016 до 2019 г. е ръководител на Катедра „Регионално развитие“, а от 2019 г. – декан на Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Член e на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – през 2004-2007 като докторант, през 2019-2023 като декан на ГГФ. От 2016 г. е ръководител на специалност „Регионално развитие и политика“ към Геолого-географски факултет. Създател и ръководител на докторска програма „Регионално развитие“ и ръководител на магистърска програма „Регионална сигурност“ до 2021 г. Ръководител e на магистърска програма „Планиране и управление на териториални системи“ в периода 2016-2019 г. През годините е отговарял за дигиталния маркетинг и реклама на много от магистърските програми в ГГФ. Участва в създаването на едни от новите бакалавърски програми в ГГФ, включително „География и английски език“ и „Геопространствени системи и технологии“. През 2023 г. е съинициатор и участва в създаването на иновативната интердисциплинарна и междуфакултетска бакалавърска програма на английски език „Климатични промени и управление“ (Climate change and management), която се администрира от ГГФ, но се реализира с участието и на Биологическия, Физически, Стопанския и Философския факултети на Софийския университет.

Ръководител е на 17 докторанти, като до 2023 г. успешно защитили са 10. Също така е ръководил над 250 дипломни работи. Автор и съавтор е на повече от 120 статии в България и чужбина. Участник в над 100 национални, международни научни и бизнес проекта. Женен, с три деца. Проф. Климент Найденов е член на Управителния съвет на Българско географско дружество в периода 2015-2022, а от 2018 до 2022 е Председател на Управителния съвет. Създател е на инициативата на Българското географско дружество – Геодекада 2020-2030.

През 2018 г. е избран за главен редактор заедно с проф. д-р Стоян Недков на списание „Известия на Българското географско дружество“, а от 2022 г. е негов заместник-главен редактор, след като за главен редактор е избран американския географ Джон Пикълс. Списанието влиза в Scopus през 2023 г.

От 2020 г. участва в Националната комисия за подготовка и провеждане на Националната олимпиада по география и икономика и участва в подготовката на българските олимпийци участващи в Международната олимпиада по география (iGeo).

От самото създаване е член на Организационния комитет за провеждане на Българския географски фестивал – най-голямото събитие, популяризиращо науките за Земята в българското общество. През 2023 г. е домакин на фестивала в качеството си на Декан на Геолого-географски факултет, като във фестивалното събитие участват над 1000 души в 17 различни събития – ученически и студентски състезания и конкурси, изложби, публични лекции, научни демонстрации и т.н.

От 2017 до 2019 е ръководител и член на експертни групи в процедури за институционална и програмна акредитация по професионално направление 4.4. „Науки за Земята“ към НАОА. От 2019 е член на Съвета по регионална политика към министъра на МРРБ. В периода 2017-2020 г. е нещатен сътрудник към Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 44 Народно събрание. От 2021 е член на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране. В периода 2020-2021 г. е член на работната група към Столична община за изготвяне на Програма за качеството на атмосферния въздух на СО 2021-2026 г. От 2021 до 2023 г. е член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. За периода 2021-2026 г. е избран за член на постоянно действащ научен съвет към СО за изпълнение на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на СО за периода 2021-2026 г. От 2020 г. е член на Съвместния програмен комитет за разработване на Програмата за сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г.

В Центъра за компетентност КВАЗАР (Quasar) е ръководител на звено „Управление на риска“. През 2022 г. Центърът внася Националният план за изграждане на квантово-комуникационна инфраструктура в България в ЕК. Центърът е българския представител в Европейската комисия, който координира изпълнението на плана и чрез него България е част от инициативата за защита на чувствителните данни и критичната инфраструктура European Quantum-safe Communication Infrastructure (EuroQCI).

През 2023 Найденов е приет за член на Българския антарктически институт във връзка с активното му участие в събития, свързани с българската научно-изследователска програма „Антарктика“. Участва в официалната делегация за тържественото отбелязване на първото плаване на български научно-изследователски кораб към Антарктида и 31-aта Българска антарктическа експедиция, проведено в сградата на Професионалния съвет за икономически науки на Буенос Айрес, Аржентина.

Допринася като научен редактор или научен консултант на различни научни издания и енциклопедии. Вече 20 години е в организационния и редакторски комитет на ежегодната научна конференция „География и регионално развитие“, провеждаща се в Созопол. Съорганизатор на младежки географски научни конференции с международно участие „Бъдещето на географията в България“ – Велико Търново (2005, 2006, 2007 г.). Основател е и член на Университетски подводен клуб „Южен залив“.