Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Социология / Политическа социология

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. дсн Милена Якимова

Сл. тел.: 870 62 60, 02 8005111 в.356

e-mail: yakimova@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които и професионално се занимават, и се интересуват от гражданско образование и от социалния контекст и начина на функциониране на различни форми на политическото у нас: журналисти, учители, юристи, педагози, историци, политолози, всички, завършили други специалности, които работят в НПО или в държавната администрация, в медии; партийни активисти или граждански активисти.

Магистърската програма търси отговор на въпросите:

  • Как гражданите да участват в управлението?
  • Какви са механизмите на властта и какво е социална критика?
  • Обречени ли сме на популизъм?
  • Ще се разпадне ли Европейският съюз?
  • Какви са тайните на политическия маркетинг?
  • Как да изследваме и анализираме електоралните нагласи?
  • Що е публична политика и как се прави?
  • Борбата с корупцията ражда ли още корупция?
  • И на още много други.

Програмата дава както теоретични познания за социалните измерения на различни форми на политическото, така и базово знание за основни социологически методи. Завършилите програмата получават квалификацията „Магистър по социология - Политическа социология”. Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от Катедра Политология.

Получените познания и умения ще са полезни и ще повишат квалификацията на всички: работещи в местна и държавна власт, които имат отношение към публични политики; граждански активисти и работещи в НПО; учители, които ще преподават новата дисциплина Гражданско образование; работещи в медии и занимаващи се с анализ на политически ситуации; работещи в партийни централи и интересуващи се от политически маркетинг; работещи в институции, правещи мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики.

Условия за прием:

1. Могат да кандидатстват лица, завършили висше образование в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление, с успех по-висок от мн. добър (4.50) (средноаритметичен успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит/дипломната работа).

2. Събеседване (интервю) с кандидатите относно мотивацията и интересите им в полето на политическата социология. Оценяването е с „да“ или „не“.

Балообразуване: Състезателният бал на кандидатите се образува от средноаритметичния успех от семестриалните изпити и държавния изпит/дипломната работа – при оценка „да“ от интервюто.

Забележка: При равни условия предимство имат студенти, завършили бакалавърска степен в специалностите Социология и Политология на Софийския университет.