Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Европеистика / Квалификационна характеристика

   

Бакалавърската програма по Европеистика предлага специализирана подготовка в областта на европейската интеграция, както по отношение на историята и съвременните практики в сферата на икономиката, правото и политиката в рамките на Европейския съюз, така и по отношение на процесите на присъединяване на страните от Югоизточна Европа.

Кадрите с това образование ще провеждат на практика административната реформа вътре в страната в условия на пълноправно членство в ЕС, както и експертна работа за успешен международен диалог, ориентиран към евроинтеграцията в условията на глобализиращия се свят.

Значима група дисциплини в учебния план и интензивното езиково обучение има за цел да гарантира знания, умения и компетенции, свързани с познаване на политическото, икономическо, социо-културно разнообразие на обединена Европа със съхраняването и развитието на културната идентичност и многообразие.

Обучение

Бакалаврите по Европеистика следва да имат познания за:

 • сближаването на националното законодателство с общностното законодателство
 • интеграционните процеси в парично-финансовата област
 • политическите процеси в европейските демокрации и в ЕС
 • да усвоят терминологията на европейските институции с цел ползване на официални документи на ЕС и на други специализирани текстове на два чужди езика (английски и френски).
 • работа с актове на ЕС в българската публична администрация, бизнес организациите и третия сектор в условията на членство в ЕС
 • работа с програмите и фондовете на ЕС на местно, регионално ниво
 • познаване и прилагане на поетите от България задължения като пълноправен член на ЕС.
 • дейности и програми насочени към съхраняване и развитието на културната идентичност и многообразие в обединена Европа

Професионални компетенции

Завършилите ОКС бакалавър по Европеистика следва да имат основни познания по:

 • икономика, право, политология и социология, международни отношения
 • европейската цивилизация и европейската политическа и културна история
 • историята на европейската интеграция и институциите на ЕС
 • развитието на отношенията България – ЕС и процеса на присъединяване
 • общите политики на ЕС, функционирането на единния пазар
 • взаимодействието на ЕС с други организации като НАТО и ОССЕ
 • въпроси, свързани с бъдещето на ЕС.

Професионална реализация

С придобитите познания и опит бакалаврите по Европеистика могат да работят в институциите на Европейския съюз, в международни институции; могат да заемат постове в в държавната администрация, провеждаща интеграционната политика на Република България, да работят като консултанти или анализатори в медиите в областта на евроинтеграцията, както и в политически, обществени и граждански организации работещи в рамките на програмите и фондовете на ЕС.

Кандидатстване

Обучение