Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по журналистика и масова комуникация / Книгоиздаване

   

Квалификационна характеристика - Книгоиздаване редовно обучение

Учебен план - Книгоиздаване редовно обучение

 

Студентите, завършващи образователно-квалификационната степен „бакалавър" в специалността “Книгоиздаване”, получават базисни знания в областта на социалните науки, филологиите, медиите и масовата комуникация, а също така задълбочени познания и умения в областта на книгоиздаването, на цялостния редакционен и комуникативен процес.

Съчетаването в учебния план и в учебното съдържание на теоретичните знания с професионалните умения в областта на книгоиздаването и редакционно-издателския процес, на фундаменталната подготовка в областта на хуманитарните науки и масовите комуникации със специализираните курсове по различните книгоиздателски профили, по полиграфия, икономика на книгоиздаването, авторско право, книготърговия, реклама в книгоиздаването доказа своята ефективност за пълноценната професионална подготовка на завършилите бакалавърската степен.

Бакалавърската програма по “Книгоиздаване“ включва курсове върху изразните средства и особеностите на творческия процес в книгоиздаването; по организацията, структурата и мениджмънта на редакционно-издателската дейност; за принципите на графичния дизайн на книгата, компютърните системи в предпечатните процеси и новите електронни технологии.

Компетенции: В учебния процес се поставя акцент върху езиковата и литературната компетентност – изучават се различните форми на словесността в тяхната връзка с книгоиздателската практика. Студентите получават уникални за нашата образователна система знания за книгата като средство за масова комуникация. Специалността предлага допълнителни специализации върху издателските профили: научно и университетско книгоиздаване, детско книгоиздаване, масово книгоиздаване и др. След трети курс студентите се профилират в два избираеми профила:

· Редакционно-издателски процес;

· Медии и връзки с обществеността.

В зависимост от избраната специализация се акцентира върху функционирането на самото книгоиздаване като част от медийната система или върху взаимоотношенията книгоиздаване, медии, аудитория.

Възможности за реализация: Такава комплексна подготовка в една интердисциплинарна специалност като „Книгоиздаване” дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална реализация в държавните културни учреждения, да се утвърждават на различни позиции в книгоиздателски и книгоразпространителски фирми, както и в медии с културна насоченост, в изследователски институти, неправителствени организации и фондации, а така също да продължат обучението си в по-високите образователни степени „магистър” и „доктор” в България и в чужбина.