Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности / Клинична социална работа – задочно обучение

   

"От студенти за студенти" - видео
https://www.youtube.com/watch?v=qFv1ZmylCT8
Видеото е създадено със съдействието на Кариерен център към ФП.

 

 

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти);

3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: задочна

Прием: от зимен семестър, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: доц. д-р Владислав Господинов

тел.: 02/9308 568 или 0886 544629

e-mail: v.gospodinov@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма Клинична социална работа е предназначена за подготовка на специалисти в областта на социалната работа в специализирани клиники, психодиспансери за хора с психични нарушения и наркомании, дневни стационари за възрастни и деца, домове за деца с нарушения в развитието, центрове за медико-социални грижи за възрастни и деца, хосписи и др.

Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти чрез получаване на специализирана теоретична подготовка в областта на клиничната социална работа в различните измерения и институционални форми и формиране на умения и нагласи за работа с различни категории клиенти.

В рамките на обучението в магистърската програма студентите овладяват знания за:

 • спецификата на клиничната социална работа с конкретни групи клиенти на социални институции в клинична среда – деца и възрастни, със заболявания, с увреждания, с психични разстройства, със специални образователни потребности, зависими от психоактивни вещества, бежанци и др.
 • методологическите и ценностните основи на клиничната социална работа – като професионален и непрофесионален ангажимент (просоциално помагащо поведение);
 • процеса на прилагане на социално-психологически интервенции в рамките на социалните грижи за възрастни и деца с личностно-поведенчески нарушения, физически увреждания, клинични заболявания, продължителни психосоматични разстройства, състояния на стрес и дистрес, старчески нарушения и др.;
 • умения за установяване и проследяване на поведенчески симптоми, свързани с аномалии в социалното, емоционалното, интелектуалното поведение на личността;
 • теоретични знания и практически умения за осъществяване на ресоциализация и рехабилитация на хора с увреждания и заболявания;
 • консултиране и групова работа в социално-клиничните дейности;
 • възпитателни интервенции в клиничната социална работа;
 • преодоляване на дезадаптивното поведение при наркомании;
 • социално-медицински подходи в профилактико-оздравителната рехабилитация и др.

 

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като:

 • социални работници в специализирани клиники;
 • социални работници в психодиспансери;
 • социални работници в дневни стационари;
 • социални работници в клиники и дневни стационари за хора със зависимости от психоактивни вещества;
 • ръководители и социални работници в клиники и центрове за работа с хора с увреждания;
 • ръководители и социални работници в домове за деца;
 • ръководители и социални работници в домове за стари хора;
 • ръководители и социални работници в хосписи.

 

Форми на оценяване: изпити, текущи оценки и писмени разработки.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

 • За 2 семестриалнaтa програмa кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност „Социални дейности“ и сродни на нея.
 • За 3 семестриалната програма кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от всички специалности.

 

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

Всички кандидати, независимо от продължителността на избраната програма трябва да имат среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.

С кандидатите се провежда събеседване относно мотивите им за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Задочно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

 

График на занятията зимен сем. 2021/2022 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2021/2022 - задължителни и избираеми дисциплини

График на занятията трети сем. 2021/2022 - избираеми дисциплини