Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по педагогика - архив конкурси / Обявен в ДВ, бр. 61/28.07.2017 г. конкурс за академичната длъжност „професор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Дидактика, Музейно образование)