Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по педагогика - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, в Научна област 1. Педагогически науки, по професионално направление 1.2 Педагогика (Гражданско образование, Антикорупционно образование), обявен в ДВ бр. 22/16.03.2021 год.