Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по педагогика - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, в Научна област 1. Педагогически науки, по професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието (Управление на образованието), обявен в ДВ бр. 21/13.03.2020 год.