Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по педагогика - архив конкурси / Конкурс за заеманe на академична длъжност ”професор” по научнo направление 1.2. Педагогика (История на неформалното образование в България), обявен в ДВ, бр.34 от 20.04.2018 г.