Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по педагогика - архив конкурси / Kонкурс за академичната длъжност „доцент” по професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогическа социология, Социална адаптация и дезадаптация), oбявен в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.