Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Специална педагогика / Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

 

 

 

Ръководител: доц. д-р Анна Трошева - Асенова

 

e-mail: trosheva@uni-sofia.bg

 

 

 

В тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти с диплома за бакалавър по специална педагогика или други педагогически специалности.

 

Професионалната квалификация на завършилите програмата е: Специален педагог – учител за деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Магистърската програма дава възможност на завършилите я специалисти да се реализират като специални педагози и/или ресурсни учители в предучилищна, в начална училищна и прогимназиална степен за работа с деца със специални образователни потребности потребности; като специални педагози за работа с деца в условията на дневен център; за работа с деца със значителни увреждания в условията на социалните заведения и дневните центрове; за работа с деца от аутистичния спектър или с деца с леки комбинирани увреждания; ресурсни учители; директори на специални учебно-възпитателни и социални заведения и дневни центрове.

 

Специалистите в магистърската програма се подготвят за извършване на ресурсно подпомагане, корекционна, образователна и възпитателна, експертна, управляваща и други дейности за деца със специални образователни потребности в различни възрастови групи. Обучението завършва със защита на дипломна работа, която преминава проверка за антиплагиатство. Дипломата от магистърската програма е добра основа за насочване към научно-изследователска дейност в областта на Специалната педагогика и приобщаващото образование и продължаване на образованието в докторантски програми.

Прием: До 28 август 2021г, кандидатите заявяват желанието си за участие в програмата на e-mail: trosheva@uni-sofia.bg За платената форма на обучение приемът се извършва само по документи, по успех от дипломата за висше образование. За местата по държавна поръчка кандидатите се явяват и на събеседване на тема „Актуални проблеми на приобщаващото образование за децата със специални образователни потребности“. Датата за събеседването, както и сроковете за подаване на документи се обявяват на страницата на ФНОИ.