Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Специална педагогика / Специална педагогика (за завършили други специалности)

   

Срок на обучение: 4 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

 

 

Ръководител: доц. д-р Данка Щерева

 

тел.: 02/9706 253

 

e-mail: djankulova@uni-sofia.bg; shtereva.dan@abv.bg

 

 

 

Условия за прием:

 

В тази магистърска програма могат да кандидатстват всички специалисти със завършена бакалавърска степен от всички специалности.

 

Приемът на студентите се извършва по документи. Класирането се реализира по успех от дипломата за висше образование. Обучението започва в зимен семестър на съответната учебна година.

 

 

 

Образователни цели:

 

 

Програмата е насочена към професионална подготовка на специални педагози / ресурсни учители. Това са кадри с висока квалификация и подготвеност за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)- със слухови, зрителни, интелектуални, невро-соматични увреждания, деца от аутистичния спектър, множество увреждания. Академичната подготовка включва знания и умения в областта на базисните за специалността науки - психолого-педагогически, медико-биологични както и профилиращи дисциплини, свързани с упражняването на професията- специален педагог /учител на деца със СОП / ресурсен учител.

 

 

Професионална реализация :

 

 

Магистърската програма дава нови възможности на завършилите други специалности да придобият висока квалификация за професионална реализация като:

 

специален педагог /ресурсен учител в предучилищна степен за работа с деца със специални образователни потребности;

 

специален педагог /ресурсен учител в начален етап на обучение;

 

специален педагог/ ресурсен учител в прогимназиален етап на обучение;

 

специален педагог/ ресурсен учител за работа в гимназиален етап на обучение;

 

специален педагог за работа в защитено жилище; в дневни центрове;

 

специален педагог за работа с деца с леки комбинирани увреждания ,както и със значителни увреждания ;

 

специален педагог за работа с деца от аутистичния спектър;

 

В системата на приобщаващо образование специалният педагог може да работи в: ресурски центрове , центрове за подкрепа на личностното развитие, професионални центрове , асоциации и др.

 

Тези специалисти могат да извършват следните дейности: ресурсно подпомагане; възпитателна-образователна ;корекционно-образователна, експертна, управленска и други, за деца със специални образователни потребности в различните образователни степени.

Дипломираните магистри могат да продължат своето научно-образователно израстване и в докторантски програми.