Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Педагогика на деца и ученици с множество увреждания (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

 

 

Ръководител: проф. дпн Мира Цветкова-Арсова

 

тел.: 02/9706 229

 

e-mail: mcvetkova@uni-sofia.bg

 

 

 

Приемът в тази магистърска програма се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър. Необходима е диплома за завършена специална педагогика или друга педагогическа специалност с придобита учителска правоспособност.

 

Магистърската програма цели да формира задълбочени познания и умения за работа с деца и ученици с множество увреждания в следните основни направления:

 

1. Обща академичната подготовка, която включва придобиването на знания и умения в областта на педагогическите, психологическите и специалнопедагогическите научни дисциплини.

 

2. Специализирана академична подготовка, която включва знания и умения конкретно насочени към обучението на деца с различни степени на множество увреждания и сляпоглухи от всички възрасти и с различни комбинации на уврежданията.

 

3. В подготовката се включват знания и умения за: модифициране на поведението, методи за комуникация, включително алтернативни, умения за самостоятелен живот, различни видове терапии и функционални академични знания.

 

Магистърската програма дава професионална квалификация: Специален педагог – учител на деца и ученици с множество увреждания

 

Магистрите по Педагогика на деца и ученици с множество увреждания могат да се реализират в различни сфери и области, като:

 

  1. Учители на деца с множество увреждания в различни учебни заведения (масови училища и масови детски градини, специални училища и специални детски градини, центрове за специална образователна подкрепа, дневни центрове и други).
  2. Възпитатели на деца с множество увреждания.
  3. Помощник учители на деца с множество увреждания.
  4. Ресурсни учители на ученици с множество увреждания в системата на приобщаващото образование.
  5. Терапевти на деца с множество увреждания.
  6. Учители на деца с множество увреждания в центрове за настаняване от семеен тип.
  7. Консултанти на родители на деца с множество увреждания.
  8. Учители на сляпоглухи.

Ръководни длъжности в административното обслужване на институции за деца, ученици и лица със СОП, с фокус върху множеството увреждания и др.