Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Социална педагогика / Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (държавна поръчка и платено обучение)

 

Прием: от зимен семестър

 

 

Ръководител: проф. д-р Нели Петрова

 

e-mail: nelinp@ uni-sofia.bg

 

 

 

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, които да се реализират ефективно като пробационни служители, социални работници, социални педагози и възпитатели в институции и организации за деца и лица с поведенчески проблеми, инспектори по социална дейност в затворите, затворническите общежития и поправителните домове, инспектори в детски педагогически стаи.

 

Като се имат предвид особеностите на социалната работа с правонарушители, обучението в магистърската програма е насочено към специализирана професионална дейност за управление на риска от рецидив и обществена опасност при извършителите на противоправни деяния, индивидуализиране на третирането на правонарушителя на основата на оценка на нуждите, реализиране на социално-възпитателни и пробационни програми както в затворена, така и в отворена среда. Фокусът на програмата е към овладяване на знания и умения за изпълнение на мерки и наказания в общността – алтернативни на институционното третиране и лишаването от свобода.

 

След успешно завършване на магистърската програма студентите ще придобият: знания за нормативната рамка при работа с правонарушители, включително международни правни актове и стандарти; знания за факторите и причините за асоциално и делинквентно поведение; знания и умения за проучване, оценка и планиране при работа с правонарушител; знания за структурата и организацията на социално-превантивната и наказателно- изпълнителната система в България; знания и умения за прилагане на съвременни социално-педагогически подходи при работа с правонарушители – индивидуална и групова работа; специализирани програми за развитие на социална компетентност, за асертивност, за овладяване на гнева, за правонарушители със специални нужди, наркоманозависими, сексуални правонарушители; знания и умения за ориентировъчни и оценъчни изследвания, както и анализ на резултатите.

В магистърската програма ще се приемат кандидати за задочно обучение, които имат висше образование по социална педагогика и другите утвърдени педагогически специалности, специалности с учителска правоспособност, Социални дейности, Логопедия, Психология, Социология, Теология и другите сродни хуманитарни и социални специалности.