Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Социална педагогика / Педагогически съветник в училище

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (държавна поръчка и платено обучение)

 

Прием: от зимен семестър

 

 

Ръководител: проф. дпн Николай Попов

 

e-mail: nbpopov@uni-sofia.bg

 

 

 

Магистърската програма има за основна цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да се реализират ефективно като педагогически съветници в държавни, общински и частни училища, както и като консултанти в държавни, общински и частни институции за работа с деца и младежи. Насочеността на магистърската програма е в подготовката на експерти, които професионално да отговорят на потребностите от съветник, посредник, доверител, „адвокат“, ментор, координатор в отношенията между ученици, учители, възпитатели, родители, училищно ръководство.

 

Обучението в магистърската програма се фокусира върху постигането на следните образователни цели: 1) Изграждане на професионална идентичност на бъдещите педагогически съветници, които да се грижат за физическото, интелектуалното и социалното развитие на учениците, да ги предпазват от рискове, да забелязват, диагностицират и разбират същността на затрудненията, които учениците изпитват. 2) Формиране на специалисти, които да са в помощ на училищното ръководство и учителите, да посредничат в конфликти между ученици, родители и учители, да предлагат възможни решения за усъвършенстване на работата в училище, да могат да съветват индивидуално или групово всички участници в училищния живот. 3) Създаване у педагогическите съветници на подготвеност за търсене на съдействие от други специалисти, социални и медицински служби, както и държавни или общински органи, когато е необходимо.

 

Завършилите магистърската програма усвояват компетенции за: извършване на диагностична дейност с цел откриване и класифициране на всички проблемни и заслужаващи специално внимание ученици; индивидуално и групово педагогическо консултиране на ученици, родители и учители; групова работа за развитие на умения за социален избор; мотивиране на учениците към усъвършенстване на личните им умения; развиване на социалните умения на учениците; изследване на нагласите и способностите за избор на професия; посредническа дейност с цел преодоляване на различни конфликти; проучване и анализиране на потребностите от обща и допълнителна подкрепа; планиране и координиране на дейности с учители и родители за създаване на подкрепяща среда; взаимодействие с външни на училището организации.

 

В магистърската програма „Педагогически съветник в училище“ се приемат завършили ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ от всички педагогически специалности, психология, или други специалности с учителска правоспособност.

 

 

 

Програма за събеседване на кандидатите, участващи

 

при класирането за държавна поръчка за предложените магистърски програми в специалност Социална педагогика

 

 

Събеседването включва въпроси от следните области:

 

1. Кандидатът представя мотивите си за кандидатстване в магистърската програма;

 

2. Кандидатът предоставя информация за досегашната си подготовка по специалността и къде я е получил;

 

3. Кандидатът описва и обосновава намеренията си за самостоятелна работа и изследователските си интереси в рамките на магистърската програма;

 

4. Кандидатът излага плановете си за бъдещото си професионално развитие и реализация във връзка с програмата;

 

5. Комисията оценява общата култура, хуманитарната и социално-педагогическата подготовка на кандидата, както и способността му аргументирано да обосновава идеите си за обучение, научно израстване и практическа дейност.