Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Социална педагогика / Консултиране и социално-педагогическа помощ за семействата

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

 

Прием: от зимен семестър

 

 

Ръководител: доц. д-р Марина Пиронкова

 

e-mail: m.pironkova@fppse.uni-sofia.bg

 

 

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, които да се реализират ефективно като специалисти по работа със семейства и консултант-терапевти.

 

Обучението е насочено към формиране на професионална идентичност на бъдещите специалисти консултанти и осмисляне на тяхната основна професионална цел: подпомагане и консултиране на семействата във всички аспекти и форми на социално-педагогическата работа и проблематика.

 

След завършване на магистърската програма студентите ще придобият: знания за семейството като социален феномен, за нормативните основи на брака и неговите разновидности; знания за теоретичните основи и съвременните тенденции в областта на работата със семейства, тяхното консултиране и социално-педагогическа терапия и помощ; знания и умения за разработване на подкрепящи програми за работа със семейството и отделните му членове; знания и умения за прилагане на различните техники и стратегии за индивидуална и съвместна работа със семействата – консултиране, арттерапия, преодоляване на конфликти и стратегии за справяне в проблемни ситуации.

В магистърската програма ще се приемат кандидати за редовно обучение, които имат висше образование по социална педагогика и другите утвърдени педагогически специалности, специалности с учителска правоспособност, Социални дейности, Логопедия, Обществено здраве, Психология, Социология, Теология и другите сродни хуманитарни и социални специалности.