Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Начална училищна педагогика / Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: доц. д-р Любен Витанов, доц. д-р Габриела Кирова

 

e-mail: l.vitanov@fppse.uni-sofia.bg, kirova@uni-sofia.bg

 

 

 

Програмата има за цел подготовката на високо-квалифицирани педагогически кадри в областта на началната училищна педагогика. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата педагогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ специалности с учителска правоспособност. Обучението в магистърската програма обхваща два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

 

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, начален учител.

Класирането на кандидатите за платена форма на обучение става по документи на база среден успех от представена диплома. До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех „добър“.