Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / ОНИВ / Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език)

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовно (платено обучение)

 

 

 

Ръководител на програмата: проф. д-р Екатерина Софрониева

 

e-mail: e.sofronieva@fppse.uni-sofia.bg

 

 

 

Образователни цели

 

Магистрантите получават задълбочена академична общообразователна и психолого-педагогическа подготовка в областта на интеркултурното образование и придобиват умения за позитивна междукултурна комуникация при реализирането на образователно-възпитателното взаимодействие с деца и ученици в интеркултурна среда.

 

Компетентности, необходими за професионална реализация

 

– Овладяване на познания за спецификата на учебно съдържание в образователните институции, в контекста на интеркултурната компетентност.

 

– Практико-приложни умения за реализация на педагогически технологии в интеркултурно образователно пространство.

 

– Умения за взаимодействие с деца – индивидуализирани и групови техники за общуване.

 

Условия за прием

 

За приема в програмата е необходимо кандидатите да отговарят на следните условия:

 

1. Да притежават сертификат/диплома за владеене на английски език минимум на равнище на подготовка в специализираните гимназии за чуждоезиково обучение;

 

2. Да притежават диплома за образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или образователно-квалификационна степен „магистър“ с учителска правоспособност, или удостоверение от следдипломна квалификация с придобита професионална квалификация „учител“ с успех, не по-нисък от добър.

 

Класирането се извършва по общия успех от дипломата за висше образование или удостоверението за придобиване на професионална квалификация „учител“.

 

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит.

 

Професионална реализация

 

Завършилите магистърската програма получават диплом за образователно-квалификационна степен „магистър“ и придобиват професионална квалификация „магистър педагог по интеркултурно възпитание и учител в интеркултурна образователна среда“.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.