Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОРЕЖИСУРА / Аудиовизуален дизайн

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

 

Ръководител: гл. ас. д-р Силвана Карагьозова

 

e-mail: skkaraguoz@uni-sofia.bg

 

 

Специалността „Аудиовизуален дизайн“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови медийни технологии, и завършили бакалавърска степен от професионални направления Педагогика на обучението по музика, и Музикално и танцово изкуство. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред медийния дизайнер в епохата на съвременните мултимедийни технологии.

 

В специалността „Аудиовизуален дизайн“ се изучават задължителни теоретични дисциплини, специализирани практикоприложни дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на аудиовизуалните медийни технологии. Завършилите магистърската образователно-квалификационна степен по специалност „аудиовизуален дизайн“ придобиват:

 

 • Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва знания от областта на цифровите звукови и аудиовизуални технологии,
 • Специализирана подготовка, която включва основи на тонрежисурата, видеомонтаж, постпродукция, мастеринг процеси.Практико-приложна подготовка, която включва:2D композитинг
 • Специални визуални ефекти
 • Звуков дизайн

 

Завършилите магистърската програма Аудиовизуален дизайн придобиват професионални умения за:

 

 • работа с аналогови и дигитални звукозаписни системи
 • видеомонтаж и постпродукция

 

Придобилите професионална квалификация МУЛТИМЕДИЕН ДИЗАЙНЕР притежават изградени компетентности, свързани с:

 

 • видеомонтаж и постпродукция;
 • звуков дизайн;
 • комплексно планиране и реализация на аудиовизуален продукт.

 

Завършилите магистърска програма Аудиовизуален дизайн, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и с професионална квалификация “мултимедиен дизайнер“, се реализират като:

 

 • видеомонтажисти в електронните медии и специалисти в областта на аудиовизуалната обработка.
 • редактори и аудиовизуални дизайнери за ефирни и електронни медии.

 

Условия за кандидатстване:

 

В магистърска програма Аудиовизуален дизайн могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен.

Класирането за магистърска програма Аудиовизуален дизайн – платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“ и събеседване по представен реализиран медиен проект, самостоятелно разработен от кандидатите, и представен на стандартен носител в електронен формат.