Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Музика / Музикална педагогика

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

 

Прием: от зимен семестър

 

 

 

Ръководител: гл. ас. д-р Ралица Димитрова

 

e-mail: r.dimitrova@fnoi.uni-sofia.bg

 

 

 

Квалификационната характеристика покрива целите на специалност Музика в образователно-квалификационната степен „магистър“. Комплексната насоченост на програмата разширява параметрите на познанието и уменията, което открива нови богати възможности за практическата реализация на завършилия специалист с квалификационно наименование (професионална квалификация) „Учител – Музикален педагог“. Високата информационна осведоменост в областта на музикалното изкуство се съчетава с необходимите степени в областта на компютърните музикални технологии Този синтез отваря врати съм евристично мислене и иновативен подход в музикалната педагогика. Квалификационната характеристика на музикалния педагог изисква следните умения и знания:

 

1. Да планира, организира и провежда експериментално- изследователска дейност.

 

2. Да умее да осъществява диагностични процедури, свързани с музикалното развитие на личността

 

3. Да популяризира необходимостта от практическото приложение на новите образователни технологии в музикалната педагогика.

 

4. Да овладее знания и умения за работа в интеркултурното пространство.

 

5. Да овладее умения за организационно-управленчески дейности в системата на образованието и институциите на културата.

 

Професионалната подготовка на магистъра по музикална педагогика обхваща следните области: психология, педагогика, музикална теория, компютърни технологии, мениджмънт и изпълнителско изкуство.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Тази цел се покрива с квалификационната характеристика на специалност, в която се посочва какво трябва да знае и умее завършилият специалист с квалификационно наименование учител по музика:

 

 • · Да планира, организира и провежда преподавателска и възпитателна дейност в часовете по музика, разкривайки и съдействайки за развитието на музикалните заложби на децата.
 • · Да прилага на практика получените знания за своята професия.
 • · Да прилага интегрално психолого-педагогическите и музикални знания.
 • · Да провежда експериментално-изследователска дейност.
 • · Да умее да осъществява диагностични процедури, свързани с музикалното развитие на личността.
 • · Да умее да наблюдава, изучава, отчита и стимулира творческата индивидуалност на всяко дете.
 • · Да умее да търси и прилага конкретен подход според индивидуалните различия на личността.
 • · Да умее да прилага инструменталните си умения в различни форми на концертно-артистични изяви.

 

Професионални компетенции и професионална реализация

 

Квалификационната характеристика определя и длъжностната характеристика на магистъра по музикална педагогика. Той има право да работи като:

 

 • · музикален педагог във всички степени на образованието (детски заведения, начален, среден и горен курс на СУ);
 • · музикален педагог в паралелките с разширено изучаване на музика (І–VІІІ клас) в СУ;
 • · музикален педагог с профилирано изучаване на музика (ІХ-ХІІ клас) в СУ;
 • · преподаватели във ВУЗ с педагогическа насоченост;
 • · сътрудници в научно-изследователски лаборатории, центрове и институти по музика;
 • · административни ръководители на учебни заведения, провеждащи обучение по музика в средното образование;
 • · административни длъжности към общински и регионални комисии по образованието и културата;
 • · административни длъжности към национални и правителствени институции, осъществяващи дейности в областта на музикалното образование и култура.

 

Условия за кандидатстване

 

В магистърска програма Музикална педагогика могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен по „Музика“ или „Музикална педагогика“ или други музикални специалности.

 

 

 

Събеседването за местата по държавна поръчка протича в зависимост от показатели в конспекта и оценка на качествата на кандидатите.

 

Конспект за магистърска програма Музикална педагогика:

 

1. Специфика на обучението по музика в средното училище. Управление и организация на учебния процес.

 

2. Музикални дейности в часа по музика- видове, същност, съдържание.

 

3. Основни музикални способности. Диагностика, методи и форми на работа за развиването им.

 

4. Съдържание на обучението по музика в начален етап .

 

5. Фолклорът в обучението по музика в начален, прогимназиален и гимназиален етап.

 

6. Ключови компетентности и междупредметни връзки в обучението по музика.

 

7. Дигиталната медийна компетентност в българското училище. Възможности за електронно и неприсъствено обучение. Синхронно и асинхронно дистанционно обучение.

 

 

 

Литература

 

Книги на учителя по музика в общообразователното училище, 2016.

 

Минчева, П. Музикалното възпитание в общообразователното училище, 2009.

 

Стоянова, Г. Учителят по музика в своята професия, 2000.

 

Учебници по музика за общообразователното училище, 2016-2019.

 

Чобанова, А. Прозорец към музиката, 1983.

 

Георгиев, А. Основи на музикалните компютърни технологии, 2004.

Георгиев, А. Тонрежисура и виртуални студийни технологии, 2002.