Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Логопедия / Логопедия / Логопедия (за чужденци, завършили други специалности)

   

Срок на обучение: 4 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Ръководител: доц. д-р Диана Игнатова

 

e-mail: ddignatova@uni-sofia.bg

 

Магистърската програма по логопедия е предназначена за специалисти с бакалавърска или магистърска степен в сродни на логопедията области – медицински и парамедицински специалисти, психолози и социални работници, специалисти с педагогическа и учителска правоспособност. Приемът на студентите се извършва по документи. Обучението в редовната форма се провежда по график, съобразен със спецификата на аудиторните дейности (лекции и упражнения) и потребностите на работещите студенти.

 

Завършилите магистърска степен по логопедия придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на речева патология: гласови и артикулационни нарушения, нарушения при вродени цепнатини на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване и др.), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, дисфагия, дизартрия – на развитието и придобита), комуникативни нарушения при психична девиантност (аутизъм, шизофрения и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

 

Тъй като след завършване на магистърската програма студентите придобиват нова специалност, обучението е проекция на това в бакалавърската степен по логопедия и компетенциите, които придобиват студентите са сходни с тези на бакалавър по логопедия. Обучението завършва с преддипломна практика и защита на дипломна работа.

Завършилите магистърска степен по логопедия могат да продължат образованието си образователна и научна степен „доктор”, да работят на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери - образователна, медицинска, социална: общообразователни училища, детски градини, специални училища, центрове за подкрепа и личностно развитие на деца със СОП, центрове за деца с комуникативни нарушения, рехабилитационни центрове за деца и юноши с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, рехабилитационни центрове за възрастни, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, домове за социални грижи и др.