Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по математика и информатика - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки /Софтуерни технологии – мрежово програмиране, облачни технологии и уеб технологии/, обявен в ДВ, бр. 48 от 28.06.2022г.

   

Единствен кандидат е: доц. д-р Милен Йорданов Петров