Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по математика и информатика / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление l.3. Педагогика на обучението по... (Информатика и информационни технологии), обявен в ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.

   

Единствен кандидат е: гл. ас. д-р Филип Петров Петров