Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по математика и информатика / Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерна и хардуерна реализация на модели и алгоритми за управление на движението на манипулатори), обявен в ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.

   

Единствен кандидат е: гл. ас. д-р Калоян Мариянов Йовчев

Председател на научното жури: проф. д-р Георги Венциславов Бояджиев., СУ "Св. Климент Охридски"

 

Материали:

 

1. Резюмета на статии представени за конкурса на гл. ас. д-р Калоян Мариянов Йовчев .

 

Рецензии от:

 

Становища от:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 10.01.2023 г.

 

Публикувано: 28.11.2022