Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по класически и нови филологии / Конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 2.1. Филология Общо езикознаниние – Когнитивна лингвистика и словообразуване английски език, обявен в ДВ, бр. 48/28.06.2022 г.

   

Кандидат: доц. д-р Александра Божидарова Багашева

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Тодорова Тинчева-Георгиева

 

РЕЗЮМЕТА (BG & EN) и AВТОРСКА СПРАВКА (BG & EN) за приносния характер на научните трудове

Рецензии:

  • проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – BG , EN
  • Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – BG , EN
  • Проф. д-р Мира Христова Ковачева – BG , EN

Становища:

  • проф. д-р Петя Начева Осенова – BG , EN
  • доц. д-р Нели Тодорова Тинчева-Георгиева – BG , EN
  • доц. д-р Георги Иванов Жечев – BG , EN
  • доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева – BG , EN

 

 

Научните трудове и материалите по обявения конкурс за професор по професионално направление 2.1. Филология (Общо езикознаниние – Когнитивна лингвистика и словообразуване (английски език)), са на разположение в каб. 167, Катедра по англицистика и американистика, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" № 15.

Заседанието на научното жури ще се проведе присъствено на 07 декември, 2022 г., сряда, от 14.00 ч. във Втора заседателна зала на СУ.