Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Биокоординационна и Биоаналитична химия

   

Ръководител проф. д-р Ивайла Панчева

Тел.: +3592-8161446;

E-mail: IPancheva@chem.uni-sofia.bg

Website: http://www.chem.uni-sofia.bg/depart/lbbc/BBC_core/index.html

 

Членове на лабораторията (включително докторанти и студенти) - 2020

проф. дхн Мариана Митева – основател на ЛББХ

Доц. д-р Анифе Ахмедова

ahaa@chem.uni-sofia.bg

Доц. д-р Юлиана Иванова, МФ на СУ

dkji@chem.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Васил Атанасов, доц. във ВМА-София

ahva@chem.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Силвия Стойкова, асистент във ВМА-София

ahss@chem.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Иво Иванов, асистент във ВМА-София

ahidi@chem.uni-sofia.bg

Радослава Димитрова – задочен докторант

radoslava_d_dimitrova@gmail.com

 

Научни направления

 • Coordination compounds of biologically active ligands (drugs, antibiotics, enzyme inhibitors, etc.): synthesis and structural characterization / evaluation of biological activity
 • Coordination properties and application of macrocyclic compounds (crown ethers and calixarenes)
 • Biochemical toxicology and toxins (influence of metal ions / metal complexes on different enzymes; in vitro and in vivo studies on toxicity and detoxification properties of metal complexes; snake venom toxins – hemotoxins, toxicity of phospholipase A2)
 • Analytical and Forensic toxicology (analytical procedures and instrumental chromatographic methods for analyses of drugs and poisons in different matrices)
 • Application of instrumental chromatographic methods and mass-spectrometry for analyses of biologically active compounds
 • Theoretical (quantum-chemical) methods for structure and property description of the studied compounds (ligands and complexes)

Проектна дейност (ръководство на научно-изследователски проекти през последните 5 години)

Проекти, финансирани по Оперативни програми

 • “Achievement of optimal environment for education, research, innovation and sustainable development of the human source in the field of chemical sciences: Adaptation of the today education for tomorrow” BG05M2OP001-2.009-0028, ръководител – доц. д-р Ивайла Панчева (ОП НОИР 2017 - 2019)

Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“

 • New metal complexes: assessment of their potential for chelation therapy and targeted visualization of tumors and tumor affected lymph nodes by magnetic resonance imaging (MRI), ръководител – доц. д-р Юлияна Иванова (2019-)
 • New generation of supramolecular systems for enhancement of antitumour activity, ръководител - доц. д-р Анифе Ахмедова (2014 - 2019)
 • New horizons for natural ionophorous antibiotics (Horizons & Ionophores), ръководител – доц. д-р Ивайла Панчева (2018 - )

Проекти, финансирани от НИС-СУ

 • In vivo изследване на влиянието на хелатни агенти върху провъзпалителните цитокини TNF alpha, IL-1 beta и IL-6 при субостро отравяне с олово, ръководител – доц. д-р Юлияна Иванова (2019)
 • Сравнително изследване на потенциалното приложение на нови хелатни агенти като антидоти при интоксикации с олово, ръководител – доц. д-р Юлияна Иванова (2018)
 • Анализ на "билкови смеси", съдържащи нанесени синтетични канабиноиди, ръководител – д-р Силвия Стойкова (2018)
 • Разработване на процедура за анализ на синтетичния канабиноид BB-22 (QUCHIC) в търговски продукт ("билкова смес") и биологични проби, ръководител – д-р Силвия Стойкова (2017)
 • Изследване на острата и подострата токсичност на тетраетиламониевата сол на салиномицин киселина, ръководител – доц. д-р Юлияна Иванова (2017)
 • Сравнително разглеждане на потенциалното приложение на салиномицин, монензин и DMSA като антидоти при интоксикации с кадмий, ръководител – доц. д-р Юлияна Иванова (2016)

Проектна дейност (участие в научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • New bimodal sensors for diagnostic imaging , ръководител - доц. д-р Станимир Стоянов (ФНИ, 2018 -)
 • Investigation on the possibilities of [4+2] cycloaddition for radiolabeling of bioactive molecules with 18F-FDG by new bifunctional compounds., ръководител - доц. д-р Боян Тодоров (ФНИ, 2018 -)
 • Materials Networking - Twinning, ръководител - проф. дхн Георги Вайсилов (2017-2019)
 • Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”, BG051PO 001-3.3.06-0050 (ОП НОИР 2018 - )

Научно сътрудничество

Международно сътрудничество

 • Prof. K. Osakada, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
 • Prof. Akita, Prof. Yoshizawa, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
 • Prof. Y. Nishihara, Okayama University, Okayama, Japan
 • Prof. Wawer, Medical University Warsaw, Faculty of Pharmacy, Warsaw, Poland
 • Assoc. Prof. B. Gyurcsik, University of Szeged, Szeged, Hungary
 • Assoc. Prof. Snežana Ðordević, National Poison Control Centre, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia.
 • Assistant professor Dr. Irena Pashkunova-Martic, Medical University of Vienna, Austria

Национално сътрудничество

 • Проф. д-р Георги Момеков, доц. д-р Деница Момекова, ФФ – МУ, София
 • Доц. д-р Павлина Гатева, МФ-МУ, София
 • Проф. дхн Светлана Симова, доц. д-р Павлета Шестакова, проф. дхн Людмил Антонов, ИОХЦФ – БАН
 • Проф. Петя Христова, проф. Росица Конакчиева – БФ на СУ
 • Доц. д-р Радостина Александрова, доц. д-р Йорданка Глухчева, доц. д-р Емилия Петрова, гл ас. д-р Екатерина Павлова, гл. ас. д-р Иво Владов - ИЕМПАМ – БАН

Сътрудничество С ИНСТИТУЦИИ В СТРАНАТА

 • Военномедицинска академия, Клиника по Спешна токсикология
 • УМБАЛ „Александровска”, Катедра по Съдебна медицина и деонтология
 • Катедри и отделения по Съдебна медицина при Медицинските университети в страната – Варна, Стара Загора, Русе, Габрово.

Публикации от последните 5 години

Статии от 2016 насам

Nedzhib, А., J. Kessler, P. Bour*, B. Gyurcsik, I. Pantcheva*, Circular dichroism is sensitive to monovalent cation binding in Monensin complexes, Chirality 28(5) (2016) 420-428 https://DOI:10.1002/chir.22597

S. Stoykova*, K. Kanev, I. Pantcheva, V. Atanasov, Isolation and Characterization of Drugs of Abuse in Oral Fluid by a Novel Preconcentration Protocol, Anal. Lett. 49(17) (2016) 2822-2832 https://doi.org/10.1080/00032719.2016.1155594

S. Stoykova*, I. Pantcheva, K. Kanev, V. Atanasov, Confirmatory and comparative drug analysis of oral fluid and blood samples from drivers suspected of DUID, MD – Medical Data 8(1) (2016) 011-015.

Nedzhib, А., S. Stoykova, I. Samnaliev, L. Antonov, I. Pantcheva, Complexation of Pralidoxime (2-PAM) with Pd(II) and Pt(II), Military Med. 4 (2016) 55-60 (in Bulgarian)

Ivanova, Ju.*, Y. Gluhcheva, D. Dimova, E. Pavlova, S. Arpadjan, Comparative assessment of the effects of monensin and salinomycin on biodistribution of lead and some essential metal ions in mice, subjected to subacute lead intoxication, J Trace Elem. Med. Biol. 33 (2016) 31-36. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2015.08.003.

Tinkov, A. A.*, T. Filippini, O. P. Ajsuvakova, J. Aaseth, Y. G. Gluhcheva, Ju. M. Ivanova, G. Bjorklund, M. G. Skalnaya, E. R. Gatiatulina, E. V. Popova, O. N. Nemereshina, M. Vinceti, A. V. Skalny, The role of cadmium in obesity and diabetes. Review., Sci Total Environ 601-602 (2017) 741-745. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.224.

Pantcheva, I., A. Nedzhib, L. Antonov, Oxime-containing acetylcholinesterase reactivators and their complexes with Pd(II) and Pt(II) ions - recent developments, Turk. J. Chem. 42 (2018) 418-

Stoykova, S.*, T. Kiryakova, D. Nikolov, A. Nedzhib, I. Pantcheva, V. Atanasov, Self-administrated propofol – a case report of a physician suicide, Toxicol. Anal. Clin. 30(2) (2018) 142-148 https://doi.org/10.1016/j.toxac.2018.03.002 (Q4)

Kircheva, V., D. Josifov, M. Milanova*, I. Pantcheva, J. Zaharieva, M. Nedyalkova, S. Konstantinov, V. Simeonov, I. Manolov, Assessment of Toxicity Issues of Bis-Coumarine Derivates and their Lanthanoid Complexes by Statistical Data Analysis, Biomed J Sci Tech Res. 9(4) (2018) https://DOI:10.26717/BJSTR.2018.09.001843

Pantcheva, I., M. Nedyalkova, P. Petkov, H. Aleksandrov, V. Simeonov*, Adaptation of the Education to the Day After, Khimiya (Chemistry – Bulg J. Sci. Edu.), 27(2) (2018) 197-207 (in Bulgarian)

Dyakova, L. V., T. Zhivkova, M. Georgieva, G. Miloshev, R. Kalfin, R. Tudose, G. Marinescu, I. Pantcheva, E.-M. Mosoarca, D.-C. Culita, L. Patron, O. Costisor, R. Alexandrova, Ni(II) complexes with different ligands express various degree of cytotoxicity, Toxicology Lett. 295(S1) (2018) S253 - ABSTRACTS of the 54th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2018) TOXICOLOGY OUT OF THE BOX Brussels, Belgium, 2nd – 5th of September, 2018

Abudalleh, A., Dinev, D., Zhivkova, T., Georgieva, M., Miloshev, G., Pantcheva, I., Miteva, M., Marinescu, G., Culita, D., Patron, L., Tudose, R., Costisor, O., Alexandrova, R., Cobalt(II) complexes with various ligands express different cytotoxic activity, FEBS Open Bio 8(S1) (2018) 322 – Abstracts of the 43rd FEBS Congress, Prague, Czech Republic, 7-12 July 2018

Tinkov, A. A.*, O. P. Ajsuvakova, J. Aaseth, Y. G. Gluhcheva, Ju. Ivanova, G. Bjorklund, M. Skalnaya, O. Skalnaya, A. V. Skalny, Toxic mechanisms of cadmium on life activities, J Environ. Occup. Med. 35(5) (2018) 470-480.

Gluhcheva, Y., K. Kamenova, P. Dorkov, Yu. Lobanova, M. Skalnaya, Ju. Ivanova*, Effects of meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, monensin and salinomycin on the concentrations of cadmium and some essential elements in skeletal muscles of Cd-exposed mice, J Trace Elem. Med. Biol. 50 (2018) 596-600. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2018.04.015.

Kamenova, K., Y. Gluhcheva, S. Stoykova, I. Vladov, Ju. Ivanova*, Ameliorative effect of the anticancer agent salinomycin on cadmium-induced hepatotoxicity and renal dysfunction in mice, Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 25(4) (2018) 3616-3627. https://doi.org/10.1007/s11356-017-0755-y.

Pantcheva, I., M. Nedyalkova, H. Alexandrov, P. Petkov (Eds.), International Scientific Conference „Chemistry Today for Tomorrow“, Book of Abstracts, St. Kliment Ohridski University Press, 2019, ISBN 978-954-07-4584-8.

Ivanov, I. D.*, S. S. Stoykova, N. T. Burdzhiev, I. N. Pantcheva, V. N. Atanasov, Analytically confirmed synthetic cannabinoid 5F-ADB sprayed on „herbal mixture“, Bulg. Chem. Comm. (Special Issue) 51(D) (2019) 32-35

Ivanov, I. D.*, S. Stoykova, E. Ivanova, A. Vlahova, N. Burdzhuev, I. Pantcheva, V. N. Atanasov, A case of 5F-ADB / FUB-AMB abuse: drug-induced or drug-related death? Forensic Sci Intern. 297 (2019) 372-377 https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.02.005

Pantcheva, I.*, R. Dimitrova, A. Nedzhib, P. Dorkov, R. Stoyanova, E. Zhecheva, Coordination compounds of polyether ionophore Monensin with gadolinium(III) ions, In: Nanoscience & Nanotechnology, vol. 19(1), 2019, pp. 40-46, Balabanova, E., Mileva, E. (Eds.)

Alexandrova, R. I., T. D. Zhivkova, D. Ivanov, B. D. Andonova-Lilova, L. V. Dyakova, I. N. Pantcheva*, P. Dorkov, Preliminary study on in vitro toxicity of Monensin complexes against chemically-induced rat tumor and bone marrow cells from the same tumor-bearing animals, Chem. Didact. Ecol. Metrol. (2020) submitted

Pantcheva, I.*, R. Dimitrova, V. Ivanova, A. Nedzhib, P. Dorkov, D. Dinev, R. Spasov, R. Alexandrova, Spectral properties and biological activity of La(III) and Nd(III) Monensinates, Open Chemistry 17 (2019) 1423-1434, https://doi.org/10.1515/chem-2019-0134

Kamenova, K., Y. Gluhcheva, P. Dorkov, Ju. Ivanova*, Comparative assessment of the effects of meso-2,3-dimercaptosuccinic acid and salinomycin on spleen function of cadmium-exposed mice, Environ. Sci. Poll. Res. Int., 26 (2019) 33304-33310. https://doi.org/10.1007/s11356-019-06473-4.

Pantcheva, I., M. Nedyalkova, S. Kirilova, P. Petkov, V. Simeonov, Principles of the career development of the young scientist, Chemistry - Bulg J Sci Edu 28(3) (2019) 287-294 (in Bulgarian)

Pantcheva, I.*, A. Nedzhib, L. Antonov, B. Gyurcsik*, P. Dorkov, New insights into coordination chemistry of Monensin towards divalent metal ions, Inorg. Chim. Acta 505 (2020) 119481. https://doi.org/10.1016/j.ica.2020.119481

Dudev, T.*, D. Cheshmedzhieva, R. Dimitrova, P. Dorkov, I. Pantcheva*, Factors governing the competition between group IA and IB cations for Monensin A: a DFT/PCM study, RSC Advances 10 (2020) 5734-5741 https://doi.org/10.1039/C9RA09784H

Petrova, E. *, Y. Glucheva, E. Pavlova, I. Valdov, Ts. Voyslavov, Ju. Ivanova, Effect of acute sodium nitrite intoxication on some essential biometals in mouse spleen, J. Trace Elem. Med. Biol. 58 (2020) https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2019.126431.

Ivanova, Ju., K. Kamenova, E. Petrova*, I. Valdov, Y. Gluhcheva, P. Dorkov, Comparative study on the effects of salinomycin, monensin and meso-2,3dimercaptosuccinic acid on the concentrations of lead, calcium, copper, iron and zinc in lungs and heart in lead-exposed mice, J Trace Elem. Med. Biol. 58 (2020) https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2019.126429.

Преподавателска дейност

Магистърска програма по Биоаналитична и Бионеорганична Химия

Преподавател Дисциплина Специалност
Доц. А. Ахмедова Бионеорганична химия Екохимия (IV семестър)
Доц. А. Ахмедова

Биокоординационна химия

Аналитична химия

Биология и Химия
(VII семестър)

Молекулярна биология
(II семестър)

Доц. Ив. Панчева

Доц. В. Атанасов

Гл. ас. С. Стойкова

Гл. ас. И. Иванов

Аналитична химия (и на англ. език)

Биология, ЕООС (II семестър)

Биология и химия
(II, III семестър)

Фармация (II, III семестър)

Доц. В. Атанасов

Гл. ас. С. Стойкова

Гл. ас. И. Иванов

Токсикология Фармация (VI семестър)

Гл. ас. В. Атанасов

Гл. ас. С. Стойкова

Гл. ас. И. Иванов

Аналитична токсикология Избираем курс за студенти от ФХФ
Доц. д-р Ю. Иванова Макроциклична и супрамолекулярна химияаналитични и биоаспекти Избираем курс за студенти от ФХФ
Доц. д-р Ю. Иванова Биоаспекти в супрамолекулярната химия Избираем курс за студенти от МФ
Доц. А. Ахмедова Фотохимия Избираем курс за студенти от ФХФ
Доц. А. Ахмедова/ Доц. Ив. Панчева Координационни съединения в медицината, Координационни съединения и тяхното приложение в съвременните технологии Избираеми курсове за студенти от ФХФ

Ръководство на докторанти и дипломанти през периода 2016-2020

Докторанти

Ахмед Неджиб (защита 2016) – ръководител доц. д-р Ив. Панчева

Силвия Стойкова (защита 2016) – ръководител доц. д-р В. Атанасов

Калина Каменова (защита 2018) – ръководител доц. д-р Юлияна Иванова

Иво Иванов (защита 2019) – ръководители доц. д-р Ив. Панчева / доц. д-р В. Атанасов

Яна Горанова (защита 2019) - ръководител доц. д-р В. Атанасов

Дипломанти – магистър

Максим Нешев (защита 2016) – ръководител доц. д-р В. Атанасов

Венета Иванова (защита 2018) – ръководител Ив. Панчева

Дипломанти - бакалавър

Gemma Tolosa, Испания (защита 2016) – ръководител Ив. Панчева

Luis Guiu, Испания (защита 2016) – ръководител Ив. Панчева

Венета Иванова (защита 2016) – ръководител Ив. Панчева

Andrea Domec, Испания (защита 2020) – ръководител Ив. Панчева