Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Аналитична атомна спектроскопия

   

Ръководител

проф. д-р Ирина Караджова

Тел.: +3592-8161356;

E-mail: Karadjova@chem.uni-sofia.bg

 

Членове на лабораторията (включително докторанти и студенти)

чл. кор. проф. Димитър Цалев

Tsalev@chem.uni-sofia.bg

проф. дхн Соня Ганева

SGaneva@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р Иванка Дакова

ahid@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Елисавета Младенова

ahem@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Таня Йорданова

t.yordanova@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Цветомил Войславов

voyslavov@abv.bg

докторант Валентин Георгиев

georgi_48@abv.bg

 

Научни направления

 • Aналитична атомна спектроскопия
 • Специационен анализ
 • Методи за разделяне и концентриране
 • Синтез и охарактеризиране на сорбенти на базата на йонно отпечатани полимери и метални наночастици
 • Анализ на проби от околната среда, биологични проби, храни и напитки – разработване на аналитични методи
 • Анализ на фармацевтични проби – разработване на аналитични методи
 • Разработване на аналитични процедури за определяне на биодостъпни фракции на химични елементи в храни, напитки и проби от околната среда
 • Химични елементи – биодостъпност и разпределение в системата почва-растения в райони. Акумулация в биоакумулатори и ексклудери
 • Химични елементи в проби от пчелен мед и полени от райони със серпентинитни почви – сравнително проучване България - Албания
 • Охарактеризиране на българско пчелно млечице – химични елементи
 • Наноразмерни носители на цитостатици – синтез и охарактеризране

 

Проектна дейност (ръководство на научно-изследователски проекти през последните 5 години)

Проекти, финансирани от ФНИ

“Интелигентни материали за специационен анализ (SmartSpeciation)”, ФНИ, ръководител: доц. д-р Иванка Дакова, 2017 г. –

”Нов подход за определяне ботаническия произход на монофлорни видове пчелен мед”, ФНИ, ръководител: гл. ас. д-р Елисавета Младенова, 2017 г. –

”Традиционни български вина – характеристики и идентификация”, ФНИ, ръководител: проф. д-р Ирина Караджова, 2014 – 2019.

”Нови материали като сорбенти за разделяне и концентриране на следи от замърсители в храни, напитки и проби от околната среда”, Билатерален проект България / Индия, ДНТС/ИНДИЯ 05/3, ръководител: проф. д-р Ирина Караджова, 2013 г. –

 

Вътрешноуниверситетски проекти

”Охарактеризиране на иглолистен и дъбов манов мед от България по отношение на физико-химични показатели и елементен състав” СУ „Св. Климент Охридски”, Договор № 80-10-221/27.04.2018, ръководител: гл. ас. д-р Елисавета Младенова.

”Охарактеризиране на Hibiscus sabdariffa по отношение съдържанието на органични киселини и есенциални елементи”, СУ „Св. Климент Охридски”, Договор № 80-10-200/26.04.2018, ръководител гл. ас. д-р Цветомил Войславов.

”Нанокомпозитни материали за специационен анализ на живак в повърхностни води“, СУ „Св. Климент Охридски“, Договор № 80.10-113/2017, ръководител: гл. ас. д-р Таня Йорданова.

”Оценка степента на самоочистване на почвите около бившия металургичен комбинат „Кремиковци”, СУ „Св. Климент Охридски”, Договор № 80-10-40/19.04.2017, ръководител: гл. ас. д-р Цветомил Войславов.

”Метилимидазол функционализирани сорбенти за специационен анализ на хром, базиран на високо селективна твърдофазна екстракция на Cr (VI)“, СУ „Св. Климент Охридски“, Договор № 38/2016, ръководител: гл. ас. д-р Таня Йорданова.

”Извличане на благородни метали от електронен скрап и рафинирането им до продукти с висока чистота. Охарактеризиране и анализ на получените чисти вещества”, СУ „Св. Климент Охридски” Договор № 196/2016, ръководител: гл. ас. д-р Цветомил Войславов.

 

Договори по обществени поръчки

”Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностни води”, Министерство на околната среда и водите, Договор Д-30-106/14.09.2014, ръководител: проф. И. Караджова.

”Набиране и систематизиране на информация за използваните нови приоритетни вещества (НПВ) по смисъла на Директива 2013/39/ЕС”, Басейнова Дирекция Дунавски район, Договор № 241/01.06.2018, ръководител: проф. И. Караджова.

”Определяне на индивидуални емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти“, Министерство на околната среда и водите, Договор Д-30-67/30.10.2018, ръководител: проф. И. Караджова.

 

Участие в проекти по Оперативни програми

Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” 2007-2013; BG051PO001-3.3.04-0033 „Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски" – Ръководител: проф. д-р Стефан Цаковски

Европейски структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“, BG05M2OP001-2.009-0028, Ръководител: доц. д-р Ивайла Панчева

Министерство на образованието и науката, INFRAMAT Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (ПМС № 354 от 29.06.2017 г.), Договор Д01-155/28.08.2018, Координатор: проф. дхн Весела Цакова

Materials Networking - Twinning, ръководител: проф. дхн Георги Вайсилов, 2017–2019.

 

Участие в научно-изследователски проекти

”Определяне на биодостъпни фракции на есенциални и токсични елементи в растения с общо и медицинско приложение“, ФНИ – МОМН, ръководител: доц. д-р Галя Генчева (МУ Плевен) 2018 – 2019.

 

Научно сътрудничество

 • Проф. Т. Стафилов, Университет Св. Кирил и Методи, Скопие, Р Македония
 • Assoc. Prof. Belgin Isgi, Uludag University, Bursa, Turkey
 • Prof. Vera Slaveykova, University of Geneva, Swiss
 • Доц. Д. Павлова, Биологически факултет на СУ
 • Доц. Р. Балканска, Институт по животновъдни науки, Костинброд
 • Басейнови Дирекции (ДР, ЧРБД, ИБР, ЗБР)

 

Избрани публикации от последните 5 години

 • P. Vasileva, L. Djerahov, I. Karadjova, Raffinose capped silver nanoparticles: A new localized surface plasmon resonance based sensor for selective quantification of Cr(VI) in waste waters, Molecules 26 (17) Article number 5428 (2021) doi: 10.3390/molecules26175418
 • T. Yordanova, P. Vasileva, I. Karadjova, Noble metal nanocomposites as tools for fast and reliable speciation analysis of mercury in water samples, Int J Environ An Chem (2020) https://doi.org/10.1080/03067319.2020.1734193
 • E. Petrova, Y. Gluhcheva, E. Pavlova, I. Vladov, Ts. Voyslavov, J. Ivanova, Effect of acute sodium nitrite intoxication on some essential biometals in mouse spleen, J Trace Elem Med Bio 58 (2020) 12643. DOI: 10.1016/j.jtemb.2019.126431
 • P. Vasileva, I. Dakova, T. Yordanova, I. Karadjova, New composite sorbent for speciation analysis of soluble chromium in textiles, Open Chemistry 17(1) (2019) 1095. DOI: 10.1515/chem-2019-0115
 • Ts. Voyslavov, S. Tsakovski, V. Simeonov, S. Arpadjan, The effect of iron and manganese oxyhydroxide soil fraction on the occurence of Cr(VI), Bulg Chem Commun 50 (3) (2018) 417.
 • R. Balkanska, E. Mladenova, I. Karadjova, Quantification of selected trace and mineral elements in Royal Jelly from Bulgaria by ICP-OES and ETAAS, J. Apic. Sci., 51(2) (2017) 223. DOI: 10.1515/jas-2017-0021
 • P. Vasileva, T. Alexandrova, I. Karadjova, Application of starch-stabilized silver nanoparticles as a colorimetric sensor for mercury(II) in 0.005 mol/L nitric acid, Journal of Chemistry 2017 (2017) Article ID 6897960. https://doi.org/10.1155/2017/6897960
 • E. Stoyanova, P. Petrov, I. Karadjova, G. Momekov, N. Koseva, Cisplatin delivery vehicles based on stabilized polymeric aggregates comprising poly(acrylic acid) chains, Polymer Journal 49 (2017) 607. DOI: 10.1038/pj.2017.29
 • M. Mitreva, I. Dakova, I. Karadjova, Iron(II) ion imprinted polymer for Fe(II)/Fe(III) speciation in wine, Microchem. J., 132 (2017) 238. DOI: 10.1016/j.microc.2017.01.023
 • Karadjova, I. Dakova, T. Yordanova, P. Vasileva, Nanomaterials for elemental speciation (Critical Review), J. Anal. At. Spectrom. 31 (2016) 1949. DOI: 10.1039/C6JA00168H
 • L. Djerahov, P. Vasileva, I. Karadjova, Self-standing chitosan film loaded with silver nanoparticles as a tool for selective determination of Cr(VI) by ICP-MS, Microchem. J. 129 (2016) 23. DOI: 10.1016/j.microc.2016.06.007
 • L. Djerahov, P. Vasileva, I. Karadjova, R. M. Kurakalva, K. K. Aradhi, Chitosan film loaded with silver nanoparticles - sorbent for solid phase extraction of Al(III), Cd(II), Cu(II), Co(II), Fe(III), Ni(II), Pb(II) and Zn(II), Carbohydrate Polymers 147 (2016) 45 – 52. DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.03.080
 • M. Mitreva, I. Dakova, T. Yordanova, I. Karadjova, Chromate surface-imprinted silica gel sorbent for speciation of Cr in surface waters, Turk J Chem 40 (2016) 921. DOI: 10.3906/kim-1606-2
 • Ts. Voyslavov, S. Tsakovski, S. Arpadjan, Determination of hexavalent chromium in aqueous and alkaline soil extracts, Turk J Chem 40 6 (2016) 944. DOI: 10.3906/kim-1605-82

Глава от книга: I. Karadjova, T. Yordanova, I. Dakova, P. Vasileva, Smart Materials in Speciation Analysis (Book chapter in Handbook of Smart Materials in Analytical Chemistry, Publisher: Wiley), 2019, https://doi.org/10.1002/9781119422587.ch24

 

Преподавателска дейност

Лектор Дисциплина Специалност
Проф. И. Караджова Доц. И. Дакова Аналитична химия Х, ЕХ, КХ, ИХСМ, ЯХ, ХИ
Проф. И. Караджова Приложна аналитична aтомна спектроскопия Магистри ССХМА
Доц. И. Дакова Комбинирани и хибридни методи за анализ. Специационен анализ Магистри ССХМА
Доц. И. Дакова Методи за разделяне и концентриране Химия
Доц. И. Дакова Аналитична химия и методи за анализ Биотехнологии
Гл. ас. Т. Йорданова Съвременни проблеми на химичния анализ Химия
Гл. ас. Т. Йорданова Аналитична химия и методи за анализ Биотехнологии (задочно)
Гл. ас. Ел. Младенова Определяне на микроконцентрации на химични елементи Химия
Гл. ас. Ел. Младенова Аналитична химия EOOC (задочно)
Проф. И. Караджова Екохимия на почвите Екохимия
Проф. И. Караджова Екозаконодателство Екохимия
Гл. ас. Цв. Войславов Инструментален анализ – лекции по Електрохимични методи Х, ЕХ, КХ, ИХСМ, ЯХ
Гл. ас. Цв. Войславов Съвременни аналитични лаборатории – практики и акредитация ЕХ, КХ, ИХСМ, ЯХ, ХИ
Проф. И. Караджова Обучение на лабораторен персонал, курсове за следдипломна квалификация СДК

 

Ръководство на докторанти и дипломанти (за последните 5 години)

За периода 2017 – 2021 г. в лабораторията са защитили 24 дипломанти (магистри и бакалаври) и 2 докторанти.

 

Сервизна дейност

 • Лабораторията изпълнява сервизни анализи на проби от околната среда, биологични проби, фармацевтични проби, храни и напитки.
 • Лабораторията предлага разработване на аналитични процедури за анализ на проби по заявка на клиента.
 • Лабораторията предлага курсове за следдипломна квалификация в областта на аналитичната химия – класически методи, атомноабсорбционна спектрометрия, атомноемисионна спектрометрия.
 • Лабораторията предлага специализирана помощ при акредитация на лаборатории, разработване и охарактеризиране на аналитични процедури.