Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / Проф. дхн Васил Симеонов

   

Професионална Автобиография

 

Vasil_Simeonov

Васил Симеонов

Email: vsimeonov@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161355

Факс: + 359 2 9625 438

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – химия – производствен профил, СУ „Св. Кл. Охридски” –1963-1968
 • Доктор – аналитична химия, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 1980
 • Доктор на науките - аналитична химия, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 2000

Професионално развитие

 • Научен сътрудник, физикохимия, Централна Лаборатория по Фотопроцеси, БАН, 1968 - 1974
 • Асистент, аналитична химия, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 1974 – 1988
 • Доцент, аналитична химия, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”,1974 – 1988 - 2002
 • Професор, аналитична химия, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 2002

Специализации и изследователски престои в чужбина

Институт по аналитична химия (Институт по химични технологии и аналитика), Технически Университет, Виена, (1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1988, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009);

Катедра по аналитична химия, Химически факултет, Варшавски Университет, Варшава, Полша (1978);

Лаборатория по аналитична химия, Университет Аристотел, Солун, Гърция (1979, 1981, 1986, 1993, 1994, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004);

Лаборатория по химия на околната среда, Университет Аристотел, Солун, Гърция (2000, 2001, 2002);

Лаборатория по аналитична химия, Инженерен факултет, Университет Аристотел, Солун, Гърция (1993, 2001);

Катедра по аналитична биохимия, Потсдамски Университет, Потсдам, Германия (1993, 1994, 1995, 2007);

Департамент по морски науки, Университет на Южна Каролина, Колъмбъс, Южна Каролина, САЩ (1997);

Институт по аналитична и екологична химия, Университет Йена, Йена, Германия (2001, 2002, 2004, 2007)

Фармацевтичен факултет, Свободен Университет Брюксел, Брюксел, Белгия (1997, 1999, 2002);

Катедра Аналитична химия, Химически факултет, Гдански политехнически Университет, Гданск, Полша (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

Научни интереси

 • Aналитична химия на околната среда
 • Хемометрия и екометрия
 • История на екологията

Избрани публикации (до 5) .

 1. V. Simeonov, J. Stratis, C. Samara, G. Zachariadis, D. Voutsa, A. Anthemidis, M. Sofoniou, Th. Kouimtzis. Assessment of the Surface Water Quality in Northern Greece. Water Res., 37(17) 2003, 4119-4124. http://dx.doi.org/10.1016/S0043-1354(03)00398-1
 2. V. Simeonov. Receptor Modeling of Air Contaminants. Ecol. Chem. Eng., 14(7), 2007, 669-691. http://tchie.uni.opole.pl/selpap/03-Simeonov%20-%20Receptor.pdf
 3. S. Tsakovski, B. Kudlak, V. Simeonov, L. Wolska, G. Garcia, M. Dassenakis, J. Namiesnik. N- way Modelling of Sediment Monitoring Data from Mar Menor Lagoon, Spain. Talanta, 80(2), 2009, 935-941.
 4. V. Simeonov, P. Simeonova, S. Tsakovski, V. Lovchinov. Lake Water Monitoring Data Assessment by Multivariate Statistics. J. Water Resources and Protection, 2, 2010, 354-362.
 5. V. Simeonov. Environmetrics as a Tool for Sustainability Assessment. Int. J. Technology Management, 60(1/2), 2012, 83-95.

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Подобряване на качеството на живот чрез устойчиво управление на повърхностни води – приложение за водосбора на реките Струма и Места, Фонд Научни изследвания, МОН, Ръководител на проекта, 2008 – 2012.
 • Материали за защита на околната среда, Проект UNION, Фонд Научни изследвания, МОН, Ръководител на Работен пакет 3, 2007 – 2012.

Преподавателска дейност

Период от до Дисциплина Специалност
От 2005 Методи на многовариационната статистика Магистърска програма „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”
От 2005 Екометрия Магистърска програма „Екохимия”
От 2005 Битова екохимия Магистърска програма „Екохимия”
От 2011 Химия на околната среда Магистърска програма „Екохимия”
От 2008 История на околната среда Магистърска програма „Екохимия”
От 2009 Екологично законодателство Магистърска програма „Екохимия”
От 2007 Химия и общество Магистърска програма „Учител по химия”

 

Други научни дейности

Член на редакционната колегия на:

 • Asian Chemistry Letters
 • International Journal of Physical Sciences
 • Ecological Chemistry and Engineering

Рецензент на публикации в:

 • British Journal of Applied Science, Marine Environmental Research, Analytical Methods, Atmospheric Environment, Journal of Hydro-environment Research, E – Journal of Chemistry, Polish Journal of Environmental Studies, Malaysian Applied Biology Journal, Ecological Chemistry and Engineering S, Lakes & Reservoirs, Current Computer-Aided Drug Design, Scientific Research and Essays, Journal of Environmental Science & Health., CATENA, Applied Water Science, African Journal of Biotechnology, Journal of Geochemical Exploration, Journal of Air Waste Management Association, CLEAN – Water, Air, Soil, Water SA, Environmental Science and Pollution Research, Journal of Water Resources Management, Environmental Pollution, Journal of Hazardous Materials, Chemistry and Ecology, Journal of Environmental Monitoring, Desalination, Journal of Agriculture Science & Technology, Journal of Hydrology and Hydromechanics, Environmental Science& Technology, Water, Air, and Soil Pollution, Journal of Atmospheric Chemistry, Fresenius Environmental Bulletin, Ecological Modelling, Journal of Environmental Management, The Analyst, Environmental Modelling&Software, Journal of Hydrology, Central European J Chemistry, Analytica Chimica Acta, Analytical Letters, Analytical & Bioanalytical Chemistry, Chemometrics & Intelligent Laboratory Systems, Journal of Soil and Sediments, Water Research, Talanta, Chemosphere.

Съавторство в книги и глави от книги

 • R. Tsitouridou and V. Simeonov. Environmetrics to Assess Monitoring Data Quality: A Case Study of Aerosol and Rainwater Collection. In: Air Pollution New Research (J. V. Livengston Ed.) NOVA Science Publishers, Inc., 2007.
 • V. Simeonov. Environmetrics and Sustainable Development. Book of Proceedings of Summer School “Chemometric Aspects of Environmental Analysis”, CEEAM, Gdansk, 2005.
 • V.Simeonov. Classification, Encyclopedia of Environmetrics, (Eds. A. El-Shaarawi and W. Piegorsch), Vol. 1, 2002, pp. 3340-3349, J. Wiley & Sons Ltd., Chichester.
 • V. Simeonov. Environmetric Strategies to Classify, Interpret and Model Risk Assessment and Quality of Environmental Systems. Technological Choices for Sustainability (S. Sikdar, P. Glavic, R. Jain Eds.), Springer, Berlin – Heidelberg, 2004 pp. 147-164.
 • Caseiro, H. Bauer, I. Marr, C. Pio, H. Puxbaum and V. Simeonov. Quantifying Source Contribution to Ambient Particulate Matter in Austria with Chemical Mass Balance Modeling. In:NATO Science for Peace and Security, Series C: Environmental Security, Air Pollution Modeling and Its Application. Band 8/5, p. 711. Springer, 2008. ISBN 978-1-4020-8452-2.
 • S. Tsakovski, V. Simeonov. Hasse Diagrams as Exploratory Tool in Environmental Data Mining: A Case Study. In: Multicriteria ordering and ranking: Partial orders, ambiquities and applied issues. (Editors: J. Owsinski and R. Bruggemann), Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2008, 49-65pp.
 • Astel, V. Simeonov. Environmetrics as a Tool for Lake Pollution Assessment. In: Lake Pollution Progress (F. Miranda and L. Bernard Eds.), Nova Science Publishers, 2009, pp. 13- 61. ISBN 978-1-60692-106-7.
 • S. Tsakovski, V. Simeonov. Chemometrics as a Tool for Treatment Processing of Multiparametric Analytical Data Sets. In: Analytical Measurements in Aquatic Environments (Analytical Chemistry) (J. Namiesnik and P. Szefer Eds.), Chapter 15, CRC Press and IWA Publishing, 2009, pp. 369-387. ISBN 478-3-4200-8268-5.
 • Д. Цалев, В. Симеонов. Аналитични измервания. В: Метрология и Измервателна техника. Глава 11, Софтрейд, С., 2012, 95-348. Редактор: Х. Радев. ISBN 978-954-334-094-1
 • В. Симеонов. Хемометрия. В: Основи на химичния анализ. Съставител: Р. Борисова. Водолей, София, 2009. ISBN 9-789-549-415438

Учебници и учебни помагала

 • Р. Христова, В. Симеонов. ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ. С., Наука и изкуство, 1983 (монография, 250 c).
 • В. Симеонов. ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ ОТ ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ. С., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1987 (учебник, 247 c). Второ издание, пак там, 1996.
 • В. Симеонов. ИНФОРМАЦИОННИ АСПЕКТИ НА ХИМИЧНИЯ АНАЛИЗ. С., Образователни технологии, 1999 (монография, 142 с)