Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / Проф. дхн Стоян Александров

   

Професионална Автобиография

 

Alexandrov photo 2010

Стоян Александров

Email: ahsa@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161318

Факс: + 359 2 9625438

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – химия, производствен профил, Софийски университет, Химически факултет, София (1960–1966)
 • доктор – Радиохимия, Московски държавен университет, Химически факултет, СССР, 1973 (Александров Неделчев, С. Изучение разделения благородных металлов с помощью сульфидов методом радиоактивных индикаторов. Химический факультет, Московский государственный университет, Москва 1973, 160 с.).
 • доктор на науките, Аналитична химия, 1989, (Александров Неделчев, Стоян. Разделяне и концентриране с изпoлзване на някoи малко разтворими неорганични сулфиди, хлориди и оксиди при създаване на комбинирани и хибридни методи за анализ. Доктор на химическите науки, ИOНХ-БАН, София 1989, 271 с.).

Професионално развитие

 • Ръководител на Катедрата по Аналитична химия при Химическия факултет на Софийския Университет “Св. Кл. Охридски” (1982–1991)
 • Професор по Аналитична химия (1990–2008)
 • Доцент по Аналитична химия (1980−1990)
 • Преподавател в Университета в гр. Батна, Алжир (1978–1981)
 • Асистент, ст. ас и гл. ас по Аналитична химия в Катедрата по Аналитична химия при Химическия факултет на Софийския Университет “Св. Кл. Охридски” (1966–1980)
 • Химик в ИОНХ-БАН (1966)

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • Курс за ПКК в Московския държавен университет, Химически факултет, СССР (1976)
 • Задочен аспирант по Радиохимия в Московския държавен университет, Химически факултет, СССР (1971–1973)
 • Редовен аспирант по Радиохимия в Московския държавен университет, Химически факултет, СССР (1969–1970)
 • Специализация в Ядрен център Сакле-Париж, Франция (1969)

Научни интереси

 • Аналитична атомна спектрометрия (атомна емисия, атомна абсорбция)
 • Неутронно-актовационен анализ
 • Методи за разтваряне и концентриране
 • Концентриране чрез съутаяване и течно-течна екстракция
 • Анализ на чисти вещества, биологични материали и проби от околната среда

Избрани публикации (до 5)

 1. Alexandrov, S. Sorption of Noble Metal Ions on Sulphides of Lead, Copper and Mercury from Highly Acidic Solutions. Zh. Anal. Khim., 30, 1975, 528–532 (in Russian).
 2. Alexandrov, S. Dosage par spectrometrie gamma non destructive du mercure et de l’or dans l'eau de mer aprеs preconcentration par le sulfur de plomb. Talanta, 23, 1976, 684–686.
 3. Alexandrov, S. Lead Sulphide as a Sorbent for the Preconcentration of Mercury from Air and Determination of Mercury by Atomic Emission Spectroscopy. Fresenius Z. Anal. Chem., 321, 1985, 578–580.
 4. Alexandrov, S., S. Sevov, S. Peneva, E. Tsukeva. Sorption of Mercury on Lead Sulphide: RHEED investigation of the Hg-Pb system. Fresenius Z. Anal. Chem., 326, 1987, 358–361.
 5. Alexandrov, S. Fajans-Paneth-Hahn Rule for System Containing Lead Sulphide and Silver, Gold, Mercury and Platinum-Group Metal Ions in Acid Media. Zh. Anal. Khim., 54, 1999, 1037–1041 (in Russian).

Списък с публикации

Преподавателска дейност

Период от – до Дисциплина Специалност
2004 – 2008 “Аналитична химия” Лекции за студенти (бак. и маг.) по “Химия” в ХФ
1981 – 2008 “Методи за разтваряне, разделяне и концентриране” Лекции и упражнения за студенти (бак. и маг.) по “Химия” в ХФ
1966 – 1990 “Аналитична химия” Упражнения за студенти (бак. и маг.) от ХФ
1981 – 2008 “Аналитична химия” Лекции и упражнения за студенти (бак. и маг.) по “Обща биология”, “Молекулярна биология”, “Биотехнология”, “Екология и опазване на околната среда” в Биологическия факултет
1966– 1968 “Физични методи в аналитичната химия” Упражнения за студенти (бак. и маг.) по Химия - производствен профил в ХФ

 

Други научни дейности

Съавторство в книги и глави от книги

Избрани заглавия:

Учебници и учебни помагала

 • Александров, Ст. Лекционен курс по методи за разделяне и концентриране при анализ на неорганични вещества (учебник за студентите от специалността “Химия” и курсистите от курсовете по следдипломна специализация и квалификация при Катедрата по аналитична химия), СУ “Св. Кл. Охридски”, С., 1977, 252 с.
 • Христова, Р., Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, Ст. Александров. Ръководство по количествен анализ, Наука и изкуство, С., 1979, 318 с.; Христова, Р., Ст. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова. Ръководство по количествен анализ, Второ преработено издание, Наука и изкуство, С., 1986, 274 с.; Христова, Р., Ст. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова. Ръководство по количествен анализ, Трето издание, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1991, 255 с.; Христова, Р., Ст. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова. Ръководство по количествен анализ, Четвърто издание, 2000, 266 с. ISBN 954-07-0799-4; Христова, Р., Ст. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова. Ръководство по количествен анализ. Пето издание, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, С., 2003, 266 с. ISBN 954-07-0799-5.
 • Александров, Ст. Аналитична химия (учебник и ръководство за студентите от Биологическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, С., 1984, 313 с.; Александров, Ст. “Аналитична химия”, Второ издание, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, С., 1991, 244 с.
 • Александров, Ст. Аналитична химия, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, С., 1993, 159 с.
 • Александров, Ст. Ръководство по аналитична химия, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, С., 1993, 159 с. ISBN 954-07-0066-3.
 • Александров, Ст. Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в аналитичната химия, С., Народна култура, 1995, 240 с., ISBN 954-04-0103-8.
 • Александров, С. Сборник от решени задачи по аналитична химия, Печатна база на СУ “Св. Кл. Oхридски”, С., 1982; Александров, Ст. Сборник от решени задачи по аналитична химия, С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1996, 395 с. ISBN 054-07-0788-9;
 • Александров, Ст. Аналитична химия, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1998, 255 с. ISBN 954-07-1059-6.
 • Александров, Ст. Аналитична химия с инструментални методи за анализ. (Програма екология и опазване на околната среда), Нов български университет. Център по дистанционно обучение, С., 2001, 200 с., ISBN 954-535-224-8.
 • Александров, С. Ръководство по аналитична химия. Второ издание, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, С., 2001, 162 с., ISBN 954-07-1519-9.
 • Нейков, Г. Д., О. М. Пешев, С. А. Неделчев, С. Т. Бенева, Л. Н. Станоева. Химия и опазване на околната среда. Учебник за 11. клас профилирана подготовка. Булвест 2000, С., 2002, 307 с., ISBN 954-18-0264-8.
 • Шишиньова, М., М. Градинарова, Е. Илиева, Л. Банчева, И. Враджалиева, С. Александров. Човекът и природата за пети клас. Анубис, С., 2006, 167 с. ISBN-10: 954-426-692-5, ISBN-13: 978-954-426-692-9.
 • Шишиньова, М., М. Градинарова, Е. Илиева, Л. Банчева, И. Враджалиева, С. Александров. Човекът и природата за пети клас. Тетрадка. Анубис, С., 2006, 65 с.
 • Александров, С. Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в химията. Второ преработено и допълнено издание, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, С., 2013, 222 с., ISBN 978-954-07-3107-0.