Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / Проф дхн Соня Арпаджян-Ганева

   

Професионална Автобиография

 

Sonya_Ganeva

Соня Арпаджян-Ганева

Email: sganeva@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161277

Факс: + 359 2 ххххххх

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

 

Образование

 • Магистър – специалност „Химик-неорганик, СУ „Св. Кл. Охридски” – Химически факултет
 • доктор – химия, ХТИ «Карл Шорлемер», Мерзебург, Германия
 • доктор на науките – СУ „Св. Кл. Охридски” – Химически факултет

Професионално развитие

 • професор, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2008 -
 • доцент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1986 - 2008
 • асистент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1973 - 1986
 • докторант, атомна спектроскопия, ХТИ «Карл Шорлемер», Мерзебург, Германия, 1970 - 1973
 • химик, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1969 -1970

Специализации и излседователски престои в чужбина

 • МГУ „М. Ломоносов”, Москва, 1981г (септември – декември)
 • Университет Улм, Германия, 1985г (май – юли)
 • Академия на науките, Бурса, 2007г (април – юни)

Научни интереси

 • Аналитична химия, анализ на следи от елементи, атомен спектрален анализ, аналитичен контрол на токсични елементи в храни и проби от околната среда, специационен анализ

Избрани публикации (до 5)

 1. J. Serafimovska, S. Arpadjan, T. Stafilov, “Speciation of dissolved inorganic antimony in natural waters using liquid phase semi-microextraction combined with electrothermal atomic absorption spectrometry” Microchemical Journal, 99, 46-50 (2011).
 2. S. Arpadjan, P. Petrova, J. Knutsson, “Speciation analysis of thallium in water samples after separation/preconcentration with EmporeTM chelating disk”, Int. J. Environ. Anal. Chem., 91: 1088–1099 (2011).
 3. J. M. Serafimovska, S. Arpadjan, T. Stafilov, K. Tsekova “Study of the antimony species distribution in industrially contaminated soils” Journal of Soils and Sediments, 13: 294-303 (2013)
 4. S. Arpadjan, Svetlana Momchilova, Denitsa Elenkova, Elitsa Blagoeva. Essential and toxic microelement profile of walnut (Juglans regia L.) cultivars grown in industrially contaminated area – Evaluation for human nutrition and health, Journal of Food and Nutrition Research (2013) 52 (2), 121-127.
 5. S. Arpadjan, Svetlana Momchilova, Tony Venelinov, Elitsa Blagoeva, and Magdalena Nikolova. Bioaccessibility of Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn in Hazelnut and Walnut Kernels Investigated by Enzymolysis Approach, Journal of Agricultural and Food Chemistry (2013) 61, 6086-6091.

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

Тема на проекта Финансираща организация Позиция в проекта Период
Пасивно пробовземане, определяне химични форми на токсични елементи във води МОНМ Ръководител 2006 – 2011
Липиди, есенциални и токсични елементи в орехови и лешникови сортове, отглеждани в България – влияние на екологични фактори и промени при нарастване и съхранение на ядките МОНМ Ръководител на групата от ФХФ 2008 – 2012
Детоксификация на замърсени с тежки метали и ксенобиотици водни екосистеми МОНМ Ръководител на групата от ФХФ 2008 – 2012
Приложение на ОМИКС технологиите за разкриване на здравословния потенциал на българския мед МОНМ участник 2012 – 2014

 

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
1973 – 2004г Упражнения по Аналитична химия, Инструментални методи в аналитичната химия, Методи за разделяне и концентриране

«Химия», «Биология», «Екохимия» и «Компютърна химия»

 

1987 – 2004 Лекционен курс «Аналитична химия – І и ІІ част» «Химия и физика»
От 2004г Лекционен курс «Аналитична химия – І и ІІ част» «Химия», «Екохимия» и «Компютърна химия»
От 2008г Лекционен курс и упражнения «Методи за определяне на микрокомпоненти в неорганични и биологични проби» „Химия” – направление „Аналитична химия”
От 2008г Лекционен курс и упражнения «Атомноабсорбционен анализ» магистратура «Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ»
От 2008г Лекционен курс и упражнения «Аналитичен контрол на токсични елементи в проби от околната среда» Магистратура «Екохимия»

 

Други научни дейности

Рецензент на публикации в:

Food Chemistry, International Journal for Environmental Analytical Chemistry, Analytical Letters, Spectroscopy Letters, CLEAN-Soil, Air, Water, ARCHIVES, Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences

Съавторство в книги и глави от книги

 • С. Ганева „Статистическа обработка на данни от анализа“ в Б. Желязкова и колектив, „Сборник с решени задачи по инструментални методи за анализ“, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2007, глава V.

Учебници и учебни помагала

 • Нови упражнения по количествен анализ, ръководство за студенти, 2015г