Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / проф. д-р Ивайла Панчева

   

Професионална Автобиография

 

04-Photo - IPantcheva-01

Ивайла Панчева

Email: ahip@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161446

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – специалност Химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1992
 • доктор – специалност Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2001

Професионално развитие

 • доцент, Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2011 -
 • асистент, Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1997-2011

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • UNESCO fellow, Tokyo Institute of Technology, Japan, 2001-2002 (12 months)
 • JSPS fellow, Tokyo Institute of Technology, Japan, 2003-2005 (24 months)
 • JSPS fellow, Okayama University, Japan, 2009-2010 (3 months)
 • Fellowship in the frame of the “National Excellence Program”, University of Szeged, Hungary, 2014 (3 months)

Научни интереси

 • Биокоординационна химия, комплекси на биологично активни съединения

Списък с публикации

Проектна дейност – ръководител

 • “Achievement of optimal environment for education, research, innovation and sustainable development of the human source in the field of chemical sciences: Adaptation of the today education for tomorrow” BG05M2OP001-2.009-0028, ОП НОИР 2017-2019
 • New horizons for natural ionophorous antibiotics (Horizons & Ionophores), ФНИ, 2018

Проектна дейност – член на колектива

 • New generation of supramolecular systems for enhancement of antitumour activity, НФНИ, ФНИ, 2014-2019
 • Materials Networking - Twinning, EU, 2017-2019.
 • New bimodal sensors for diagnostic imaging, ФНИ, 2018 -
 • Study on possibilities for [4+2] cycloaddition for radiolabeling of bioactive molecules with 18F-FDG through new bifunctional compounds, ФНИ, 2018 -
 • Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”, BG051PO 001-3.3.06-0050, ОП НОИР 2018 –

Преподавателски стаж

Дисциплина Специалност
Редовно обучение Задочно обучение
Аналитична химия Екология и опазване на околната среда, , Биология, Биология и химия, Фармация Биология, Биотехнология,
Екология и опазване на околната среда, Химия
Биокоординационна химия Екохимия

Други научни дейности

Член на редакционната колегия на The Scientific Journal

Рецензент на публикации в European Journal of Medicinal Chemistry, Bulgarian Chemical Communications, Molecules, Journal of Molecular Structure, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, Spectrochimica Acta