Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / проф. д-р Ирина Караджова

   

Професионална Автобиография

 

Ирина Караджова

Email: Karadjova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161356

Факс: + 359 2 9625 438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – кибернетика, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • доктор – аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”

Професионално развитие

 • професор, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012 -
 • доцент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2004-2012
 • гл. асистент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1992-2012
 • асистент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1987-1992

Специализации и изслседователски престои в чужбина

 • 2007–2008 Visiting scientist, EPFL Lausanne, Swiss – Екотоксикологични изследвания и оценка на степента на замърсяване на черноморски райони. Мониторинг на черноморски води с биоаналогови сензори.
 • 2005 Exchange programme, Ecole des Mines d’Alès, Ales, France – Разработване на полеви метод за контрол на качеството на повърхностни води
 • 2003–2004 Research scientist, CNR, Pisa, Italy - Хидридното генериране в анализа на води и напитки
 • 2001–2002 Изследовател, Uludag University, Bursa, Turkey – Фракциониране и определяне на химични форми на цинк, мед и желязо във вина
 • 1996–1997 - Изследовател, Department of Analytical chemistry, Aristotelian University of Thessaloniki, Greece – Разрaбoтване на процедура за определяне на микроелементи в зехтини и нейното внедряване в аналитичната практика

Научни интереси

 • Aналитична Атомна Спектроскопия
 • Специационен анализ
 • Методи за разделяне и концентриране
 • Анализ на проби от околната среда, биологични проби, храни и напитки
 • Екозаконодателсто

Избрани публикации (до 5)

 1. V. Slaveykova, I. Karadjova, M. Karadjov, D. Tsalev. “Trace metal speciation and bioavailability in surface waters of the Black sea coastal area evaluated by HF-PLM and DGT”, Environmental Science and Technology, 43 (2009) 1798-1803.
 2. I.Dakova, P. Vasileva, I. Karadjova, M. Karadjov, V. Slaveykova. “Solid phase extraction and diffusive gradients in thin films techniques for determination of total and labile concentrations of Cd(II), Cu(II), Ni(II) and Pb in Black sea water”, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 91 (2011) 62-73.
 3. E. Mladenova, I. Dakova, I. Karadjova. “Chitosan membranes as sorbents for trace lements determination in surface waters, Environmental science and pollution research18 (2011) 1633-1643.
 4. T. Yordanova, I. Dakova, K. Balashev, I. Karadjova, “Polymeric ion-imprinted nanoparticles for mercury speciation in surface waters”, Microchemical Journal, 113, (2014) 42-47.
 5. T. Yordanova, P. Vasileva, I. Karadjova, D. Nihtianova, “Submicron silica spheres decorated with silver nanoparticles as a new effective sorbent for inorganic mercury in surface waters”, Analyst, 139 (2014) 1532-1540.

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Традиционни български вина – характеристики и идентификация №ФНИ Б 02/217, ФНИ, Ръководител, 2014-2016.
 • Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води, Оперативна програма Околна среда, МОСВ, Ръководител и ключов експерт, 2014-2015.
 • Наносорбенти за лабораторен контрол на качество и безопасност на околна среда и храни (НАНОСОРБЛАБ) ДФНИ-T01/5 , ФНИ, Член на колектива, 2012-2014.
 • Нови материали като сорбенти за разделяне и концентриране на следи от замърсители в храни, напитки и проби от околната среда”, Билатерален проект България/Индия, ДНТС/ИНДИЯ 05/3, Ръководител 2013-2016.
 • Рамковата Директива за водите в България– химични/екологични проблеми ДДВУ-02/77 на ФНИ, Ръководител, 2010-2014
 • Определяне на стандарти за химично състояние на повърхностни води, Оперативна програма Околна среда, МОСВ, Ръководител и ключов експерт, 2010-2011

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2001- Аналитична химия ИХСМ, ЯХ, ХИ
2002-2012 Аналитична Атомна Спектроскопия Всички специалности
2004-2012 Екохимия на почвите ЕХ
2013- Екозаконодателство ЕХ
2013- Съвремени проблеми на химичния анализ Х
2001-2004 Анализ на геоложки проби Геология

 

Други научни дейности

Член на редакционната колегия на:

 • Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering

Рецензент на публикации в:

 • Microchemical Journal
 • Microchimica Acta
 • Talanta
 • Journal of Hazardous Materials
 • Food Control
 • Journal of Environmental Analytical chemistry