Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / Проф. д-р Галина Генчева

   

Професионална Автобиография

 

Галина Генчева

Email: ggencheva@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161 208/347/394

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

 

Образование

 • магистър, 1986 – химия, неорганична и аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • доктор, 1993 – аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”; Тема: “Комплексообразуване на биолиганда креатинин с платина, паладий и никел във водна и органична среда”

Професионално развитие

 • доцент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2004 –
 • главен асистент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1997 – 2004;
 • асистент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1992 – 1997.

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • Саарландски университет, Саарбрюкен, Германия 1997 – 2017 – от 2 седмици до 3 месеца годишно;
 • Мюнстерски университет, Мюнхен, Германия 2003 – 3 месеца;
 • Украинска академия на науките, Институт по физикохимия, 1993

Научни интереси

 • Инструментални методи за анализ и приложението им при изследване на молекулна структура и количествен състав: Инфрачервена и Раманова спектроскопии, Електронно-абсорбционна (UV/Vis) спектроскопия, Електронен парамагнитен резонанс, Ядреномагнитен резонанс, Монокристална рентгенова дифракция, Електрохимични методи за анализ; Магнитни измервания.
 • Насочен синтез, структура, свойства и приложение на координационни и метал-органични съединения като нови материали и лекарствени средства.

Избрани публикации

1. G. Momekov, I. Ugrinova, E. Pasheva, D. Tsekova, G.Gencheva: Cellular Pharmacology of Palladinum(III) Hematoporphyrin IX Complexes: Solution Stability, Antineoplastic and Apoptogenic Activity, DNABinding, and Processing of DNA-Adducts, Int. J. Mol. Sci. 19, (2018) 2451-2453; doi:10.3390/ijms19082451.

2. Zh. V. Georgieva, A. G. Ugrinov2, R. P. Nikolova3, B. L. Shivachev3, S. Y. Zareva1, S. G. Varbanov4, T. D. Tosheva4, G. G. Gencheva: Coordination of bis((dimethylphosphinyl)- methyl)amine to copper(II). Synthesis and single-crystal structure of its mononuclear octahedral copper(II) complex, Bulg. Chem. Commun. 50J (2018) 251-259.

3. S.Y.Zareva, G. G. Gencheva, Crystal structure and spectral study of 3-methylpyridazinium hydrogensquarate, Bulg. Chem. Commun. 50J (2018) 123–129.

4. N. Doneva, N . Boseva, G. Gencheva, D. Tsekova, G. Momekov: Oncopharmacological evaluation of cytotoxic platinum, palladium and gold metal complexes with porphyrin ligands, 115 (2014) 313-313.

5. . D. Tsekova, P. Gorolomova, G. Gochev, V. Skuryev, G. Momekov, D. Momekova, G. Gencheva: Synthesis, structure and in vitro cytotoxic studies on novel paramagnetic palladium(III) complexes with hematoporphyrin IX, Journal of Inorganic Biochemistry, 124 (2013) 54-62. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2013.03.012

6. P. Gorolomova, R. Petrova, B. Shivachev, V. Ilieva, D. Tsekova, T. Tosheva, E. Tashev, S. Varbanov, G. Gencheva: Theoretical and experimental studies on the coordination ability of 1,4-bis(dimethylphosphinylmethyleneoxy) benzene, Bulgarian Chemical Communications 43 (2011) 244-253.

7. M. Lalia-Kantouri, N. I. Dodoff, G. Gencheva, I. Karadjova, “Cyclic Method for Preparation of Potasium Tetrachloroplatinate (K2PtCl4)”: Hellenic Patent No 1007317 (2011); Reg. No 20100100327 (2010); Int. Cl: C01G 55/00 (2011)(in Hellenic). http://www.obi.gr/obi/Portals/0/ImagesAndFiles/Files/EDBI/2011/A/EDBI_A_2011_06.pdf

8. G. Momekov, M. Karaivanova, I. Ugrinova, E. Pasheva, G. Gencheva, D. Tsekova, S. Arpadjan, P. R. Bontchev: In vitro pharmacological study of monomeric platinum(III) hematoporphyrin IX complexes, Invest. New Drugs, (2010), 10 pages. doi:10.1007/s10637-010-9412-8.

9. G. Momekov, D. Ferdinandov, S. Konstantinov, S. Arpadjan, D. Tsekova, G. Gencheva, P. R. Bontchev, M. Karaivanova: In vitro evaluation of a stable monomeric gold(II) complex with hematoporphyrin IX: Cytotoxicity against tumor kidney cells, cellular accumulation and induction of apoptosis, Bioinorganic Chemistry and Applications, Volume 2008 (2008), Article ID 367471, 8 pages. doi: 10.1155/2008/367471.

10.G. Gencheva, D. Tsekova, G. Gochev, G. Momekov, G. Tyuliev, V. Skumryev, M. Karaivanova, P. R. Bontchev: Synthesis, structural characterization and cytotoxic activity of novel paramagnetic platinum hematoporphyrin IX complexes – potent antitumour agents, Metal-Based Drugs, Vol. 2007 (2007), Article ID 67 376, 13 pages. doi:10.1155/2007/67376.

Списък с публикации

Проектна дейност - (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • “Проектиране на нови противотуморни препарати на основата на метални комплекси”, Фонд „Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката, 2016 – .
 • “Изследвания върху предимствата на некласически противотуморни препарати на основата на платинови комплекси – нови PtIV – комплекси с N,O- съдържащи лиганди”, Фонд „Научни изследвания”, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2016.
 • “Рутений или платина: Насочен синтез на потенциални противотуморни препарати. Експериментално и теоретично изследване на влиянието на структурата върху биологичната активност ”, Фонд „Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката, 2010 - 2014.
 • “Изследвания върху ефекти на лигандната структура при конструиране и свойства на „некласически” противотуморни комплекси”, Фонд „Научни изследвания”, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2014.
 • “Структурен анализ на комплекси на метални йони от първа преходна серия с лигандите 1,3,5-tris(dimethylphosphinylmethoxy)benzene и bis((dimethylphos-phinyl)methyl)amine”, Фонд „Научни изследвания”, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2009 – Инструментални методи - 2 ч. химия, екохимия, ядрена химия, инженерна химия и съвременни материали.
2010 – Методи на вибрационната спектроскопия бак. програма – всички специалности
2009 – Съвременни методи на молекулната спектроскопия маг. програма: „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”
2010 - Инфрачервена и раманова спектроскопии маг. програма: „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”
2010 – Електронна абсорбционна (UV/VIS/NIR) и флуоресцентна спектроскопии маг. програма: „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”
2006 – Електрохимични методи за анализ маг. програма: „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”
2004 – Комплексни съединения в Аналитичната химия бак. програма, направление: „Аналитична химия”
2006 – 2009 Аналитична химия І ч. и ІІ ч.

бак. програма: химия, екохимия, компютърна химия;

бак. програма: биология, молекулярна биология

Други научни дейности

Член на редакционната колегия на:

 • Bulgarian Chemical Communication – специално издание за 2015 от публикации, представени на Vти National Crystallographic Symposium, 2014, Sofia.
 • Член на Българското кристалографско дружество. От 2014 член на Управителния съвет.

Рецензент на публикации в: European Journal of Medicinal Chemistry; Asian Chemistry Letters, Bulgarian Chemical Communications, Chemistry, Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry

Учебници и учебни помагала

 • Геомил Пеков, Даниела Цекова, Галина Генчева: Задачи по аналитична химия. Процеси и използването им в химичните методи за анализ, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2016.